Zwaluwnaren ORA Geertruidenberg

2605. Archief Schepenbank van Geertruidenberg, 1554 – 1811.
Regestenlijst inv.nr. 9, Algemeen Protocol.
“Register van giften, schuldbrieven, procuraties en andere akten”,
(1556) 1557 – 1568 (1569, 1583)
Bewerking: Arjan van Loon / Dongen, 2004.

Namen, voorkomende in het oud rechterlijk achief van Geertruidenberg.

Deze gegevens zijn bewerkt en ter beschikking gesteld door historisch onderzoeker,Dhr Arie Nelemans, a.nelemans1959@gmail.com.

1557, Jan Rommen te Zwaluwe. Februari 25 (n.st.) – R. 9, fol. 14v; Akte van overdracht door Lenaert Meuss. aan Jan Rommen te Zwaluwe, van 2 viertel rogge jaarlijks cusbaer coren op zijn stede en land, gelegen int vri vierendel van der made, te Made.Noord: de erfgenamen van Jan Fasen, oost: Jan Janss., zuid: Peter Thonis Wouters en west: den gebuerwech.

1557, Anthonis Sebrechtz. te Zwaluwe. December 11 – R. 9, fol. 46v;  Akte van overdracht door Anthonis Sebrechtz. te Zwaluwe aan Martijn Jansz. van Leijen te Terheijden, van 9 pond groot vlaams dat Adriaen Michielsz. aan hem schuldig is.

1559, Neleman Joostz. Augustus 9 – R. 9, fol. 111v; Akte van overdracht door Neleman Joostz., als man van Maiken Jorisdr., voor de helft, en Jan die Laet, voor zichzelf en namens Marcelis Adriaensz. en Bernaert van Breda, voor de andere helft, aan Henrick Corneliss., van een huis en erf met een ydel erf, gelegen aan de westzijde van de koestraet, te Geertruidenberg. Zuid: Willem Geritsz., noord: Adriaen Peterss., oost: de straat en west: strekkende op de stadsweg.

Augustus 9 – R. 9, fol. 111v; Akte van schuldbekentenis door Henrick Cornelisz. aan Neleman Joostz., voor de helft, en Jan die Laet, Marcelis Adriaensz. en Bernaert van Breda, voor de andere helft, van 24 pond groot vlaams, vanwege verschuldigde kooppeningen voor een huis en erven.

1561, Cornelis Mercken te Zwaluwe. Augustus 13 – R. 9, fol. 161v; Akte waarbij Cornelis Mercken te Zwaluwe verklaart gehuurd te hebben van Cornelis Ans Seben, van een stede, huis, hof en timmeringen, gelegen Int vri vierendeel, te Made, voor een periode van 3 jaar, voor een bedrag van 17 rijnsgulden, en waarvoor Lenaert Meeuss. te Made zich borg stelt.

1564, Adriaen Florensz. te Zwaluwe. Januari 28 (n.st.) – R. 9, fol. 224v; Akte van overdracht door de schout, ingevolge een vonnis585, aan Henrick Sijmonsz., als gemachtigde van Adriaen Florenz. te Zwaluwe, als voogd van Reijn, Heijlken en Anneken, weeskinderen van Dingman Reijnen, van land, gelegen Inde leege made, te Made.
Noord: land van Anna Godscalcx, zuid: Sint Jans lant, oost: land van genoemde (?) Jacob en west: die gebeur wech.

1565, Gerrit Denijsz. te Lage Zwaluwe, Juni 27 – R. 9, fol. 266v; Akte van schuldbekentenis door Gerit Denijsz. te Lage Zwaluwe aan Herman Cornelisz., schipper te Geertruidenberg, van 20 pond groot vlaams, vanwege verschuldigde kooppennkingen voor een grote schuit en toebehoren. 

1566, Jacob Denijs Omen, Mei 7 – R. 9, fol. 292r; Akte van overdracht door Jacob Denijs Omen, als man van Adriana Zegersdr., aan Job Corss, poorter teGeertruidenberg, van 87 karolus gulden, 17 stuivers en 2 oort uit een schuldbrief van 165 karolus gulden
en 15 stuivers, gepasseerd voor schepen van Hooge Zwaluwe op 6 maart 1566, verleden door Aert Domas Peijmans te Made.

Juni 30 – R. 9, fol. 294v; Akte waarbij Cornelis Denijsz. land, gelegen Int noorteyndt vande mede, te Made (oost: land van Lammen Ariaenss., west: land van Henrick Janss. den Hoevenaer en zuid: de stadsweg) tot borg stelt voor eventuele lasten voortkomend uit land, gelegen In de pluckmade, te Made (oost: Barbara, weduwe van Hubert Cornelisz., west: land van Jan Neel Peer Gerits, zuid: Jacop Segers en noord: de stadsweg.

Juli 2 – R. 9, fol. 294v; Akte van transport door Jacob Oom Denijsz. aan zijn broer Jan Oom Denijsz., van de helft van 165 rijnsgulden en 15 stuivers uit een schuldbrief d.d. 6 maart 1566, gepasseerd voor schepenen van Hooge Zwaluwe, staande ten laste van Aert Domas Peijmans.

Oktober 30 – R. 9, fol. 302r/v; Akte van overdracht door Jacob Oom Denijsz., als man van Adriana Zegersdr., aan zijn zwager Zeger Michielss., voor de helft, en de weeskinderen van Peter Hagers, voor de andere helft, van 87 gulden, 17 stuivers en 2 oort uit een schuldbrief d.d. 6 maart 1566, gepasseerd voor schepenen van Hooge Zwaluwe, van 165 karolus gulden en 15 stuivers, en waarvoor Adriaen Oom Denijsz. zich borg stelt.

1568, Cornelis Ancx Zeben te Zwaluwe. November 16 – R. 9, fol. 359r; Akte waarbij Cornelis Ancx Zeben verklaart aan Jacob Ariaen Aertss. verkocht te hebben jaarlijks rente van 10 viertel rogge over een periode van tien jaar.


November 16 – R. 9, fol. 359v; Akte van overdracht door Cornelis Ancx Zeben aan Claes Jansz. den Wael, van 4 viertel rogge jaarlijks, dat hij heft van Adriaen Michielss. Cock en 2 viertel rogge jaarlijks, dat hij heft van Hubrecht Aertsz. Verheij, en Claes Janss. stelt als borg zijn huis, erf en achterhuis, gelegen te Geertruidenberg1006 (oost: het huis van Peter Wouterss. en west: Gerit Aerntsz.) voor eventuele lasten voortkomend uit land, gelegen
te Zwaluwe, dat Cornelis Ancx Zeben van Claes Janss. heeft gekocht.

1569, Dirk van Geffen, land in de Vogelen te Zwaluwe. juli 8 – R. 10, fol. 13r; Akte waarbij Claes Jansz. de Wael, als man van Lijsbeth Hugodr., zijn huis, erf en achterhuis, gelegen
te Geertruidenberg (west: het huis van Gerit Aerntss. en oost: het huis van Peter Wouterss.) en land, gelegen Int vierendeel vanden Wyngaert, te Made (noord: Zeger Michielss. en zuid: Antonis Huijben Verheij) borg stelt voor eventuele lasten voortkomend uit land, gelegen Inde vogelen, te Zwaluwe, dat Dirck van Geffen van hem heeft gekocht.

1574, Assentius Assentij te Zwaluwe. Januari 17 (n.st.) – R. 10, fol. 79v; Akte van schuldbekentenis door Assentius Assentij te Zwaluwe aan de weeskinderen van Matijs
Wouterss. en Hester Godscalcx, van 183 karolus gulden.

1578, Anthonis Thielmansz. mei 19 – R. 10, fol. 131r; Akte van overdracht door Anthonis Thielmansz. te Zwaluwe, als man van Anneken Merten Philipsdr., aan Cleijsken Adriaen Veerwater, weduwe van Jan de Laet, van land, gelegen Inde pluckmede, te Made (noord: land van het Gasthuis, west: de gebuer wech, zuid: Peter Facen en oost: Peter Berthen)
en waarvoor Ariaen Floren zijn stede, huis en land, gelegen Inde middelmede, te Made (zuid: Braet Ariaenss. en noord: de weeskinderen van Peterken Lenaerden) tot borg stelt.

1579, Mariken Gerit Folendr. te Lage Zwaluwe. Maart 18 – R. 10, fol. 145v;
Akte van schuldbekentenis door Barbara Hubrechts weduwe aan Mariken Gerit Folendr. te Lage Zwaluwe, van 137 rijnsgulden en 8 stuivers, vanwege geleend geld. Afgelost op 16 mei 1609.

1580, Jan Bertholsz. Februari 11 – R. 10, fol. 167v;
Akte van schuldbekentenis door Jan Bertholsz. te Zwaluwe aan Ariaen Willemsz., scheepstimmerman, van 21 pond vlaams min 10 stuivers, vanwege verschuldigde kooppenningen voor een groote zeyl schuyt. Afgelost op 6 april 1588.

1584, Jan Jorisz. Januari 12 – R. 11, fol. 21v; Akte van overdracht door Jan Jorisz. te Zwaluwe aan Wouter Heijs, bode te Made, van land, gelegen Int vierendeel van breda, te Made. West: den gebuer wech, noord: Ariaen Woutersz., oost: Commer Braet en zuid: land van Adriaen Thielmans.

Januari 19 – R. 11, fol. 21v
Akte van schuldbekentenis door Jan Jorisz. te Zwaluwe aan Wouter Heijs, van 19 karolus gulden, vanwege verschuldigde kooppenningen voor twee paarden.

1584, Michiel Adriaenss. Juni 5 – R. 12, fol. 4r; Akte van machtiging door Michiel Adriaenss. te Zwaluwe van Jannen Robbijn, Jan Leijten en Claes Janss.

1586, Berthel Anthoniss.  maart 18 – R. 13, fol. 4v; Akte van schuldbekentenis door Berthel Anthoniss. te Zwaluwe aan Mathijs van Clootwijck en Aert Hanecoppen, als voogd en toeziend voogd van Adriaentken Willem Hanecoppen, van 324 rijnsgulden, vanwege geleend geld., en waarvoor Willem Janss. Verleg te Dordrecht zich borg stelt.

1586, Matheeuws Michielsz, te Hooge Zwaluwe. September 29 / R. 13, fol. 16r; Akte van overdracht door Matheeus Michielss. te Hooge Zwaluwe en Cornelis Corneliss. te Lage
Zwaluwe, als erfgenamen van Janneken Cornelis Lambrechtsdr., aan Adriaen Claes Janss. van ¼ deel van een bunder land, gelegen Int vyerendeel van ………, te Made.
West: Heijn Goijken Heijnen, noord: Steven Lauw Stevens en oost en zuid: Merten Goris.

1586, Cornelis Cornelisz. te Lage Zwaluwe. zie bovenstaande!

1586, Adriaen Nelemans te Geertruidenberg. Mei 16 – R. 13, fol. 9r; Akte van overdracht door Willem van Dongen, als voogd van de drie weeskinderen van Adriaen Nelemans, met name Neeltken, Thoonken en Adriaentken, als erfgenamen van Neeltken Sijmonsdr.,
weduwe van Peter Wouterss., aan Willem Joisten van der Loo, van de helft van een huis, genaamd het moriaenshooft, gelegen aende merckt, te Geertruidenberg, en de helft van een schuur en twee achterhuisjes.
Oost: het huis, schuur en erf van Jan Franss. Backx, zuid: de straat, west: een klein huisje en erf van Aeffken Willemsdr., weduwe van Joist Peterss. van der Loo en achter stuitende op de stadsweg en wallen.


Mei 16 – R. 13, fol. 9r; Akte van schuldbekentenis door Willem Joisten van der Loo aan Willem van Dongen, als voogd van de drie weeskinderen van Adriaen Nelemans, met name Neeltken, Thoonken en Adriaentken, als erfgenamen van Neeltken Sijmonsdr., weduwe van Peter Wouterss., van 650 rijnsgulden, vanwege verschuldigde restant kooppenningen42 voor de helft van een huis c.a.

1589, Mathijs Mathijs Dingmansz. februari 16 – R. 13, fol. 99r Akte van transport door Mathijs Mathijs Dingmansz. aan mr. Herman van Coenegracht, rentmeester van Hooge en Lage Zwaluwe, van een obligatie van 46 rijnsgulden, staande ten laste van Christiaen Huissen (?) te Terheijden, voortvloeiend uit koop van land.

1588, Michiel Gerit Anemsz. te Hooge Zwaluwe. September 27 – R. 13, fol. 76r; Akte van transport door Jan Assentiusz. aan Adriaen Corneliss. Boot van 63 rijnsgulden die Michiel
Gerit Anemss. te Hooge Zwaluwe hem schuldig is vanwege geleend geld.

1591, Marten van der Borcht. Juni 10 – R. 14, fol. 50r; Akte van machtiging door Cornelis Janss. de Laet en Adriaen Michielss. de Jonge, voor henzelf en namens hun mede-erfgenamen, van mr. Marten van der Borcht, secretaris te Hooge en Lage Zwaluwe,
mr. Wijnant van Asten, notaris te Alphen, mr. Glaude Croy, mr. Steenhuijsen en N. Peckius, advocaten bij de Hoge Raad van Mechelen.

1591, Maeijken Geeritss.Juni 14 – R. 14, fol. 50v; Akte van transport door Maeijken Geeritss. te Lage Zwaluwe aan Peeter Aertss. Dunvet (?) te Made, van 29 rijnsgulden vanwege het verloop van 10 rijnsgulden en 10 stuivers jaarlijks, dat haar jaarlijks wordt uitgereikt door Barbara, weduwe van Huijb Braeten, over de hoofdsom van 21 pond groot vlaams.

1591, Cornelis Huijbrechtsz, te Zwaluwe. Juni 24 – R. 14, fol. 51v; Akte van machtiging door Cornelis Huijbrechtss. te Zwaluwe van Claes Jan de Latour, Leijten en Wagemaeckers.

1591, Jan Huijgensz., schout te lage Zwaluwe  en Mr. Marten Willemsz. De Castro (van der Borcht), secretaris te Lage Zwaluwe. November 26 – R. 14, fol. 62r; Akte waarbij Jan Huijgens en mr. Marten Wilmss. de Castro, respectievelijk schout en secretaris te
Lage Zwaluwe, op verzoek van Jan Franss. van Innevelt, als commies van Adriaen Schilders, rentmeester van Lage Zwaluwe, verklaren dat door Adriaen Schilders voor het jaar 1590 tienden zijn waarvan Marten Wilmss. Castro contrerolle heeft gehouden en aan Jan Franss. zijn geleverd.

1591, Michiel Geeritsz. Verelst en Cornelis Huijb Neelen te Hooge Zwaluwe. December 7 – R. 14, fol. 63v; Akte van borgtocht door Cornelis Huijb Neelen te Hooge Zwaluwe voor Michiel Geeritss. Verelst te Hooge Zwaluwe vanwege een arrest, van zijn stede, genaamd de stede van Zeger Michielss.

1592, Thomas Janss., alias byersteecker te Zwaluwe. Januari 28 – R. 14, fol. 68r; Akte van transport door Adriaen Corneliss. aan Thomas Janss., alias byersteecker, te Zwaluwe, van
een obligatie d.d. 28 mei 1586 van 22£ en 11 stuivers, staande ten laste van Barthel Cornelis, aangaande gedane verteringen voor paarden.

1592, Jan Mathijsz. Maart 24 – R. 15, fol. 4r/v; Akte van machtiging door Jan Mathijss., rentmeester van Z.M. domeinen onder Hooge Zwaluwe, van Guillaume van der Weelde te Brussel om bij de Rekenkamer van sconincx van Brabant de zaken met betrekking tot rekeningen over de jaren 1589 en 1590 te behartigen.

1592, Willem Adriaens. Oktober 26 – R. 15, fol. 18r/v; Akkoord tussen Willem Adriaenss. te Zwaluwe, als oom en voogd, en Basthiaen Janss. Brock, als toeziend voogd van het weeskind van wijlen Laureijs Adriaens, met name Laureijsken, enerzijds, en Jenneken Janss., moeder van genoemd kind, anderzijds, waarbij Jenneken Janss. de nagelaten
goederen van Laureijs Adriaens verkrijgt en zal haar dochter onderhouden totdat zij volwassen is en dan aan haar 10 rijnsgulden uitreiken.

1593, Adriaen Adriaensz. Geubel. Januari 9 – R. 15, fol. 21r; Akte waarbij Adriaen Adriaenss. Geubel en Aert Adriaenss., beiden te Zwaluwe, beloven binnen veertien dagen aan Wouter Reers 62 rijnsgulden te betalen vanwege geleend geld.

1593, Jacop Andriesz. Februari 11 – R. 15, fol. 24r; Akte van borgtocht door Jan Leijten voor de borgemeesters en regeerders van Lage Zwaluwe, enerzijds, en Jacop Andriesz. te Lage Zwaluwe, anderzijds, vanwege een uitspraak door de Hoge Vierschaar van Zuid-Holland.

1593, Berthel Tonisz. Februari 13 – R. 15, fol. 24v-25r; Akte van borgtocht door Jan Leijten te Geertruidenberg voor borgemeesters en regeerders van Hooge en Lage Zwaluwe, enerzijds, en de weduwe van Berthel Anthoniss. en haar twee kinderen, anderzijds voor een boete opgelegd door de Grote Raad van Mechelen.

September 24 – R. 16, fol. 6r/v Akte van machtiging door Lijsbeth, weduwe van Bertel Thoniss., te Zwaluwe van Joachim Adriaenss de Backere, bode te Made, om schulden te Geertruidenberg en Made te vorderen.

1594 Berthel Thonissen. Februari 10 – R. 16, fol. 23r; Akte van machtiging door Willem Janss. Verlegh te Geertruidenberg van Adriaen Floriss. te Cluppelenbosch, om gronden van erven en onroerende goederen te Terheijden, Hooge en Lage Zwaluwe en andere plaatsen van de weduwe en erfgenamen van Berthel Thonissen, in besettinghe te nemen.

Mei 26 – R. 16, fol. 39v Akte waarbij Lijsbeth Mathijsdr., weduwe van Berthel Anthoniss., voor Govaert Corneliss., als voogd van de weeskinderen van wijlen Adriaen Sebastiaenss., een stuk zaailand, gelegen Int vry vierendeel, te Made, tot borg stelt voor eventuele lasten voortvloeiend uit de verkoop van weiland, gelegen naast den Soutendyck aenden drayboom, te Zwaluwe.

1595, Merten van der Borcht.  Mei 9 – R. 16, fol. 78r; Akte van machtiging door Merten van der Borcht, secretaris te Hooge en Lage Zwaluwe, van Jacob Wagemaeckers, Peter Verwilt, Jan van Vreeswijck, Cornelis Adriaenss. de Backere en Jan Leijten, procureurs te Geertruidenberg.

November 4 – R. 16, fol. 93v;  Akte van machtiging door Adriaen Jacobsz. Wijngaert, Jan Joosten en Aernt Geeritsz., allen te Geertruidenberg, van Adriaen Belgiaerts, secretaris te Terheijden, Merten Willemsz. van der Borcht, secretaris van Zwaluwe, Adriaen Adriaen Floriss Cluppelenbosch, Marcelis Cornelisz. Vinck, Adriaen Benedictus en Janne Bosmans, beiden te Oosterhout.

1596, Maijken Adriaens, weduwe van Lenaert Fransz. Reijnen.  Februari 10 – R. 16, fol. 104r;
Akte waarbij Adriaen Floren te Willemstad, als man van Anneken Frans Reijnen, Maijken Adriaens, weduwe van Lenaert Fransz. Reijnen, te Zwaluwe, geassisteerd met haar schoonzoon Jacob Adriaensz., gehuwd met Anneken Lenaerts, voor henzelf en namens de twee kinderen van wijlen Lenaert Fransz. Reijnen, met name Jan en Sijken Lenaerts, toestemming verlenen in de verkoop van een huis en toebehoren, gelegen aende vismerct, te Geertruidenberg, toebehorende aan Frans Reijnen en diens Truijken Jans318 en machtigen Dierick Ghijsels, mr. Seger van der Stael en mr. Michiel van der Stael om de verkoop uit te voeren.

1596, Adriaen Geerit Zeben. Februari 16 – R. 16, fol. 105r; Akte waarbij Adriaen Geerit Zeben, tegenwoordig wonende aan de Helkant onder Zwaluwe, belooft binnen drie weken aan Jan Moermans 96 rijnsgulden te betalen, voortvloeiend uit een obligatie d.d. 8
mei 1595.

1596, Wouter Govaerts. april 6 – R. 16, fol. 114v; Akte van borgtocht door Huijbrecht Geeritsz. te Made voor Wouter Govaerts te Zwaluwe ten behoeve van Marcelis Cornelisz. Vinck, namens Neleman Claesz. te Terheijden voor een gedaan arrest.

1596 Merten van der Borcht. September 16 – R. 16, fol. 132r; Akte van machtiging door Merten Willemsz. van der Borcht, secretaris te Hooge en Lage Zwaluwe, als gemachtigde van Adriaen Jacobsz. Heijthoven, gehuwd met Adriaentken Pietersdr., van Janne
Leijten, Jacob Wagemaeckers en Janne van Vreeswijck, procureurs te Geertruidenberg.

September 17 – R. 16, fol. 132v; Akte van machtiging door Jacob Cornelisz. den Ruijmen van Merten Willemsz. van der Borcht, secretaris te Hooge en Lage Zwaluwe.

1596, Cornelis Fransz. Oktober 31 – R. 16, fol. 137v; Akte van machtiging door Jacob Wagemaeckers, procureur voor het gerecht van Geertruidenberg, als gemachtigde van mr. Niclaes Pijl, als curator van het sterfhuis van de Prins van Oranje, van Mathijs Cornelisz. Fuijckschoot, stadhouder te Zwaluwe, Cornelis Franss., penningmeester te Zwaluwe,
Adriaen Adriaen Florisz. Cluppelenbosch, Thonis Jacobss., Merten de Castro en Marcelis Cornelisz. Vinck, om zijn zaken voor het gerecht van Zwaluwe te behartigen en in het bijzonder de zaak contra Adriaen Huijgensz. Santberch.

1597, Adriaen Aerts. februari 26 – R. 17, fol. 5v-6r;  Akte van overdracht door Cornelis Lenaerts Zweeren, voor zichzelf en namens Lenaert Adriaens, zoon van zijn broer, en Adriaen Aertsz. te Hooge Zwaluwe, als man van Janneken Lenaert Sweeren, aan
Adriaen Jacobsz. van de Made, van 4/5 deel in ¼ part van een stede met land, gelegen Int vierendeel van Breda, te Made. De verkopers aangekomen uit de nalatenschap van hun grootvader Zweer Claesz.
Oost en west: de gebuer Straetkens en zuid: Huijbrecht Vronen.

1597, Merten van der Borcht.  April 30 – R. 17, fol. 13r; Akte van machtiging door Merten Willemsz. van der Borcht, secretaris te Hooge en Lage Zwaluwe, van mr. Adriaen Diericxz. de Jongh en mr. Joost van Rhijn, procureurs voor het Hof van Holland, om zijn zaak contra Cornelis Adriaensz. de Backere voor het Hof van Holland te behartigen.

1597, Adriaen Theun Peer Nelen.  November 17 – R. 17, fol. 32v; Akte van transport door Adriaen Theun Peer Nelen de oude te Helkant onder Zwaluwe aan Jan Aertsz. van 28 rijnsgulden, als rest van 100 rijnsgulden, die hem nog toekomen van zijn broer Pauwels
Anthonisz. Peer Nelen te Made, vanwege de uitkoop, ruiling en deling van landerijen van hun vader.

1597, Thonis Bertelen.  November 26 – R. 17, fol. 33v; Akte waarbij Thonis Bertelen te Zwaluwe ten behoeve van de erfgenamen van Aert Jansz. land, gelegen Int vry vierendeel, te Made, tot borg stelt, vanwege een gedaan arrest door genoemde erfgenamen.

1598, Anthonis Jacopsz. Februari 26 – R. 17, fol. 43r; Akte van machtiging door Jan Bouwensz. te Geertruidenberg van Anthonis Jacobsz., schout te Lage Zwaluwe, en Marcelis Cornelisz. Vinck te Made, om uitstaande schulden en achterstallige betalingen te vorderen.

1598, Job Jacobsz.  Maart 31 – R. 17, fol. 48v; Akte van machtiging door Cornelis Andriess., potbacker, voor zichzelf en als man van Maijken Adriaens de Wilde, van Job Jacobsz. te Hooge Zwaluwe, om uitstaande schulden en achterstallige betalingen te vorderen.

1598, Henrick Henricxz. April 13 – R. 17, fol. 50r/v; Akte van machtiging door Jacques Bacx, voor zichzelf en als gemachtigde van Caspar Hoffman, gehuwd met Anna van den Boomgaert, van Pauwels Janss. Molenars te Oosterhout, en Henrick Henricxz. te Lage Zwaluwe, om voor wethouders van Hooge Zwaluwe ten behoeve van Jacobmijntken
Jacobsdr., weduwe van Geeraert Diericxz., 7 vierendeelen land, genaamd den plas, gelegen Inden vuegel, te Hooge Zwaluwe, tot borg te stellen, voor eventuele lasten voortkomend uit de verkoop van land, gelegen Inde vry Cavelen, te Hooge Zwaluwe.

1598, Jan Ghijsbrechtsz. Mei 18 – R. 17, fol. 54v; Akte van borgtocht door Adriaen Adriaensz. Anemaet te Made voor de lichtinghe van een paard van Jan Ghijsbrechtsz. te Zwaluwe, dat door Peeter Faess. te Made in arrest is genomen.

1598, Jan Huijbrecht Jansz.  November 25 – R. 17, fol. 71v; Akte van overdracht door Jan Huijbrecht Jansz. te Lage Zwaluwe, als voogd, en Huijbrecht Willemsz., als toeziend voogd van de twee weeskinderen van Merten Gorisz., aan Adriaen Wouter Gielisz. ten behoeve van Bertel Jansdr., laatst weduwe van Merten Gorisz., van de helft van een land, waarop een huis of keet staat, gelegen Int vierendeel van Breda, te Made.
Oost: Steven Laureijsz., west: Henrick Govaertsz., zuid: Bertel Diericken weduwe en noord: de gebuerstrate.

November 25 – R. 17, fol. 71v-72r; Akte van van schuldbekentenis door Adriaen Wouter Gielisz., namens Bertel Jansdr., weduwe van Merten Gorisz., aan Jan Huijbrecht Jansz. te Lage Zwaluwe, als voogd, en Huijbrecht Willemsz., als toeziend voogd van de twee weeskinderen van Merten Gorisz., van 90 rijnsgulden, vanwege verschuldigde kooppenningen voor de helft van een land.

1600, Thonis Bartelen.  Maart 15 – R. 17, fol. 119r
Akte van borgtocht door Elizabeth van Clootwijck, weduwe van Sijmon Joosten van Teijlingen, voor Thonis Bartelen te Zwaluwe vanwege een gedaan arrest door Peeter Woutersz. Bocket.

1600, Merten de Castro, secretaris te Zwaluwe, zelfde persoon als Merten Willemsz van der Borcht!  April 18 – R. 17, fol. 123r; Akte van machtiging door Maijken Cornelisdr., weduwe van Adriaen Michielsz. de jonge, van Henrick Janss. en Jacob Lenaertsz., om haar zaak contra Merten de Castro, secretaris te Zwaluwe, te behartigen.

1601, Bernt Willemsz. April 27 – R. 17, fol. 149v;  Akte van machtiging door Bernt Willemsz. van Zwaluwe van mr. Geerit Verschuijr, procureur voor het gerecht van Geertruidenberg.

1601, Jacob Francken. Oktober 22 – R. 18, fol. 18v; Akte van transport door Joris Janss. te Terheijden aan Dierick Sijmonsz. van Teijlinghen ten behoeve van zijn moeder de weduwe van Sijmon Joosten van Teijlinghen, van 190 rijnsgulden dat Jacob Francken te Hooge Zwaluwe hem nog schuldig is vanwege de koop d.d. 1 februari l.l. van een huis, grond, erf en toebehoren te Hooge Zwaluwe.

1601, Wouter Govaertsz. November 14 – R. 18, fol. 21v-22r;
Akte van borgtocht door Cornelis Adriaensz. van Leijden voor Wouter Govaertsz. te Zwaluwe vanwege een arrest door Anthonis Lenaertsz.

1602, Jacob Ancxen.  April 12 – R. 18, fol. 34r; Akte van machtiging door Jacob Ancxen te Blauwe Sluis onder Lage Zwaluwe van Jacob Wagemaeckers, procureur te Geertruidenberg.

1602, Aert Pietersz.  November 19 – R. 18, fol. 53v;  Akte van overdracht door Maijken Cornelisdr. Geassisteerd met haar oom Adriaen Woutersz aan Aert Pietersz. te Hooge Zwaluwe, van een vierendeel land met een daarop staand huis, gelegen Int vierendeel van Breda, te Made.
Oost: land van Steven Laureijs Stevens, west: de straat, noord: Henrick Govaertsz. en zuid: Huijbrecht Corsten.

1603, Pieter Pietersz.  Januari 29 – R. 18, fol. 59v; Akte waarbij Henrick Cornelisz. van Wagenberg, gearresteerd zijnde door Pieter Pietersz. van Zwaluwe, belooft op dinsdag a.s. te recht te staan.

1605, Merten van der Borcht.  Januari 10 – R. 18, fol. 127r;  Akte waarbij mr. Merten Willemsz. van der Borch, secretaris van Hooge en Lage Zwaluwe, te Geertruidenberg in arrest genomen door Dierck Sijmonsz. van Teijlinghen heeft aan de officier belooft de eerstvolgende gerechtsdag te zullen komen.

1605, Peeter Francken.  Januari 15 – R. 18, fol. 127v;  Akte van machtiging door Peeter Woutersz. Bocket, oud borgemeester en schepen te Geertruidenberg, van Wouter Govaerden te Zwaluwe, Cornelis Adriaensz. de Backere en Marcelis Cornelisz. Vinck en in
het bijzonder Wouter Goverden en Mathijs Cornelisz. Fuijckschot om van Peeter Francken te Lage Zwaluwe kooppenningen van een huis te vorderen.

1606, Adriaen Theun Peer Nelen.  Januari 24 – R. 18, fol. 169r; Akte van borgtocht door Joost Aertsz. Buijs te Made voor Jacob Adriaensz., schipper te Dordrecht, ten behoeve van de weduwe en erfgenamen van Adriaen Theun Peer Nelen de oude te Hooge Zwaluwe,
voor de kosten inzake een proces voor de Hoge Raad in Holland.

1606, Philips Cornelisz.  Maart 18 – R. 18, fol. 176v; Akte van schuldbekentenis door Claes Mathijsz., schipper te Geertruidenberg, aan Philips Cornelisz. te Zwaluwe, van 178 rijnsgulden, vanwege verschuldigde restant-kooppenningen voor een Cromsteven
schuyte met toebehoren, en waarvoor Mathijs Claesz., visser te Geertruidenberg, zich borg stelt.

1607, Cornelis Janss. Crillaert.  oktober 5 – R. 19, fol. 49v; Akte van borgtocht door Sebastiaen Aertsz. Peijman, molenaar, voor Cornelis Janss. Crillaert, molenaar te Hooge Zwaluwe, ten behoeve van Johan van de Corput en Christiaen Govaert, vanwege 225 rijnsgulden en drie vette varkens jaarlijks voor huur van een molen te Hooge Zwaluwe.

Oktober 13 – R. 19, fol. 49v;  Akte van borgtocht door Daniel Michielsz. Cock te Made voor Cornelis Janss. Crillaert, molenaar te Hooge Zwaluwe, ten behoeve van Johan van de Corput en Christiaen Govaert, vanwege huur van een molen te Hooge Zwaluwe.

1607, Geerit Mertens.  november 19 – R. 19, fol. 52r/v; Akte waarbij Willem Willemsz. en Neeltken Willemsdr., kinderen en erfgenamen van Janneken Henricxdr., verklaren aan Michiel Thomasz. te Made een erfcijns van 1 rijnsgulden en 1 viertel rogge erfpacht verkocht te hebben, dat zij jaarlijks heffen op land, genaamd het heyvelt, gelegen in Den Hout en machtigen Geerit Mertens te Zwaluwe om deze rentebrief voor wethouders van Oosterhout aan Michiel Thomasz. over te dragen.

1608, Job Janss.  Maart 24 – R. 19, fol. 65v-66r; Akte van machtiging door Job Janss. te Lage Zwaluwe, als voogd van zijn zuster Sijnken Jans, erfgename van Jan Job Janss., van Dierck Boot, procureur bij het Hof van Holland, om zijn zaak contra Gilleken Adriaens, weduwe van Jan Janss. Coijen en Cornelis Meeusz. te behartigen.

1608, Cornelis Mathijsz. Fuijckschoot.  Oktober 3 – R. 19, fol. 84v: Akte van overdracht door Cornelis Mathijsz. Fuijckschoot, Neleman Claesz., als man van Peeterken Mathijsdr., en Cornelis Michielsz., als man van Theuntken Mathijsdr., allen kinderen van Mathijs
Cornelisz. Fuijcksloot en Lijntken Jansdr., en Cornelis Mathijsz., als voogd van het weeskind van Mathijs Cornelisz. Fuijcksloot en Anna Huijben, met name Lijntken Mathijsdr., aan Jan Huijben ten behoeve van zijn zuster Anna Huijben, van de helft van een stede met de helft van een huis, schuur en land, gelegen Inde middelmade, te Made.
Oost: de erfgenamen van Cornelis Janss. Neeffken, noord: de erfgenamen van Lenaert Basen en Jan Adriaen Celen, zuid: Jan Huijben en west: de maetse heyde.

1608, Mathijs Cornelisz. Fuijcksloot.  Oktober 3 – R. 19, fol. 84v-85r; Akte van schuldbekentenis door Jan Huijben aan de vier kinderen van Mathijs Cornelisz. Fuijcksloot, van 840 rijnsgulden, vanwege verschuldigde kooppenningen voor de helft van een stede c.a. Afgelost op 5 februari 1610.

1608, Corst Cornelisz. Adriaensz. Cluijver.  Oktober 8 – R. 19, fol. 85r; Akte van machtiging door Adriaen Jacob Jaspersz. te Zevenbergen van N. Witte, procureur voor het Hof van Holland, om zijn zaak contra Corst Cornelisz. Adriaensz. Cluijver te Hooge Zwaluwe te
behartigen.

1610, Adriaen Anthonis Brandt, April 13 – R. 19, fol. 154r; Akte van machtiging door Elbert le Lion, drossaard te Hedel, als man van Adriana Vlaes, van Adriaen Anthonis Brandt, schout te Hooge Zwaluwe, om voor het gerecht van Hooge Zwaluwe aan Christiaen Anthonisz. Swaen van haar aandeel in 1/6 part van gorssinghen en riethillen, genaamd den Omloopende meeuwen polder, over te dragen.

1613, Laurens Floren Cluppelenbosch.  Juli 8 – R. 20, fol. 80v; Akte van overdracht door Laurens Adriaen Floren Cluppelenbosch, wonende in de Helkant onder Hooge Zwaluwe, als gemachtigde van jonkvrouw Catharina van Sonnevelt, weduwe van Dirck Jacobsz.
van Reijgersberge, te Leiden, aan Adriaen Wilmsz., lakenkoper te Leiden, van land, gelegen in de Wyngaert, te Made.
Oost: Crijn Adriaenss. Mes c.s., west: Floris Bouwens, zuid: Cornelis Adriaenss. Zwaen en noord: Roel Cornelisz.

1614, Adriaen Senss. Februari 10 – R. 20, fol. 124r; Afschrift uit het register van transporten van Hooge Zwaluwe van een akte van transport door de weduwe van Adriaen Senss. en Sens Senss. de jonge, als oom en voogd van het weeskind van Adriaen Senss., aan Marchelis Cornelisz. Vinck, van de nagelaten goederen van de ouders van Adriaen Senss.

1615, Neleman Claessen. December 28 – R. 20, fol. 159r; Akte van machtiging door Cornelis Jansz., kleermaker te Geertruidenberg, van mr. Gerit Elincx, procureur te Hooge Zwaluwe om door twee assignaten van Adriaen de Hornes, heer te Kessel, Wuustwezel etc., gouverneur van Heusden, van Neleman Claessen te Hooge Zwaluwe en Neleman Thijssen penningen te vorderen.

1615, Mr. Gerit Elincx, procureur te Hooge Zwaluwe,Echtgenoot van Tanneke Nelemans.
Christiaen Anthonisz. Swaen, Hooge Zwaluwe.

1618, Adriaen Thoon Peer Nelen.  Juli 20 – R. 21, fol. 11v;  Akte van machtiging door Maeijken Jansdr., weduwe van Jacob Adriaenssen, schipper, gewoond hebbende te Dordrecht en tegenwoordig Inden meuwen bedyckten polder vanden doel in Vlaanderen,  van mr. Adriaen Dircxz. de Jonge, advocaat, en mr. Dirck Boot, procureur, beiden te ’s-Gravenhage, om voor de Hoge Raad van het Hof van Holland te procederen contra de weduwe en erfgenamen van Adriaen Thoon Peer Nelen te Hooge Zwaluwe, en transporteert aan haar halfbroer Joost Aertss. Buijs de actie ende saecke deses voorn. processe en de gerechtskosten.

1619, Jan de Wit.  Oktober 29 – R. 21, fol. 38r;  Akte van machtiging door Jan de Wit te Zwaluwe, Jan Cornelis Neelneven en Aert Willemssen Cool, beiden te Made, allen gehuwd met een dochter van Adam Cornelisz. Boot, van Jan Comans, procureur te Geertruidenberg.

1620, Cornelis Bastiaens Jongen Casteleijn. April 15 – R. 21, fol. 51v-52r; Akte waarbij Sebasthiaen Janssen van der Schoot, brouwer Inden ancker te Breda, als gemachtigde
van Jan Hermanssen de With, ten behoeve van Cornelis Basthiaensz. Casteleijn, schepen te Hooge Zwaluwe, de kooppeningen die Jan de Wit nog tegoed heeft van Adriaen Bouwens en Jan Cornelisz. Neelneven.

December 18 – R. 21, fol. 68r/v;  Akte van overdracht door Adriaen Janssen van der Gorp, voor 1/3 part, Adriaen Corn. van Raemsdonck, als man van Aleken Cleijs Brueren, en Lijntgen Cleijs Brueren, weduwe van Huijbert den Ruijmen, voor 1/3 part, en Adriaen Dirck Brueren, Henrick Dirck Brueren met Claes Tijssen Ruijter, als man van Anna Dircxdr., en Herman Adriaenssen, als man van Pitronella Dircxdr., Adriaen Dircken, als toeziend voogd van de vier weeskinderen van Adriaen Sprangers en Neesken Dircxdr., met name Adriaen, Michiel, Cornelis en Dirck Adriaens, voor 1/3 part, erfgenamen van Lijsbeth Adriaensdr., weduwe van Adriaen Willemssen, aan Cornelis Bastiaens Jongen Casteleijn te Hooge
Zwaluwe, van een huis, daer de Corenmaete ofte loopen uuijthangende is, grond, erf, achterhuis, schuur en toebehoren, gelegen tegenover de Coestrate ofte blauwen steen, te Geertruidenberg.
Oost: de weduwe van Dirck Adriaenssen Brueren met haar huis en erf en Claes Aertsz. van Neten met zijn erf, west: Jan Pietersz. van Oudekerck met zijn huis en erf, zuid: de straat en noord: strekkende achter met de schuur tot de stadsweg of wallen toe.

December 18 – R. 21, fol. 68v; Akte van schuldbekentenis door Cornelis Basthiaens Jongen Casteleijn te Hooge Zwaluwe, aan de erfgenamen van Lijsbeth Adriaensdr., weduwe van Adriaen Willemssen, van 2444 rijnsgulden, vanwege verschuldigde restant-kooppenningen voor een huis c.a., en waarvoor Adriaen Cornelisz.,visser, en zijn vader Basthiaen Adriaensz. Casteleijn zich borg stellen.

1621, Peeter Jansz.  Januari 29 – R. 21, fol. 72v;  Akte van overdracht door Johan van Clootwijck aan Peeter Janss. te Lage Zwaluwe, van een huis, stalling, grond, erf en toebehoren, gelegen teynden de Coestrate aende poorte, te Geertruidenberg.
Oost: de straat, west: strekkende achter met het erf tot “des comparants hoecke” van den corenberch en zijn andere erf, noord: een huis van Johan van Clootwijck en zuid: de erfgenamen van Anthonis Joosten en de erfgenamen van Aernt Janss. Buijs.

1621, Cornelis Janssen.  Februari 20 – R. 21, fol. 74v;  Akte van borgtocht door Jan Comans, procureur te Geertruidenberg, voor Cornelis Janssen, keteler te Hooge Zwaluwe, vanwege een arrest gedaan door Cornelis van Nispen, borgemeester.

1622, Daniel Cleijsen.  Januari 7 – R. 21, fol. 95r;  Akte van schuldbekentenis door Thonis Daniels, visser te Geertruidenberg, aan Mathijs Willemssen van Lobbrecht van 1216 rijnsgulden, vanwege verschuldigde kooppenningen voor een huis c.a., en waarvoor zijn vader Daniel Cleijssen te Hooge Zwaluwe zich borg stelt. Afgelost op 1 maart 1629.

1623, Leendert Jacopsz.  Maart 8 – R. 21, fol. 131v; Akte van overdracht door Leendert Jacobs te Lage Zwaluwe van Cornelis Vijversz. in de Helkant onder Hooge Zwaluwe, van zaai- en weiland, gelegen Int vrye vierendeel van Oisterhoudt Inden horstpolder, te Made.
West: den Santdyck, oost: Daniel Claessen, noord: Roel Jaspers en zuid: Basthiaen Casteleijns.

1625, Hugo Aertsz.  Augustus 25 – R 21, fol. 209v; Akte van schuldbekentenis door Hugo Aertss. te Zwaluwe aan de erfgenamen van de Jonge Swaert te Brouwershaven van 22 ponden, 13 stuivers en 4 denarien vlaams vanwege verschuldigde restantkooppenningen voor een Cromstevens-schuijte met toebehoren, en waarvoor Jan Janss. te Made zich borg stelt. Boven XI ponden, 6 stuivers en 8 denarien die contant zijn betaald. Op 22 april 1627 verklaart Berbel Petersdr., weduwe van Jonge Swaert door de borg Jan Jans van Oosterhout voldaan te zijn.

Arie heeft diverse historische boeken geschreven:

Over Bulscamp, Lorregat en Zonzeelsepolder; topografische namen in Hooge en Lage Zwaluwe, ISBN 9056130889
Uren, dagen, maanden, jaren …; protestantse kerken in Hooge en Lage Zwaluwe, ISBN 9789056131173
Hic conditur; de graven van de Nieuwkerk te Dordrecht, ISBN 9067075949
Van verleden tot heden; een genealogisch en historisch overzicht van de familie Nelemans van ca. 990-1983, eigen beheer, Dordrecht.
De Augustijnenkerk van Dordrecht, ISBN 9090064192
Sepulture ofte graftboeck van de Augustijnenkerck te Dordrecht, ISBN 9080285226
Opdat men niet vergete; een kerk-historisch overzicht van de Oud Gereformeerde Gemeente te Dordrecht, ISBN 9071379310