Anna Ros

Personalia

Naam:Anna Ros
Geboren:12 december 1806 (s'Grevelduin-Capelle)
Overleden:21 september 1851 (Hooge Zwaluwe)
Ouders:
Broers/Zussen:

Opmerkingen

Hooge en Lage Zwaluwe - 020 - 1833 mei 29 - 1837 Bron: notarieel registerSoort registratie: Notarisakten(Akte)datum: 16-01-1835 Plaats: Hooge en Lage Zwaluwe Bijzonderheden: Anna Johannesse Ros weduwe van wijlen Adriaan Vos, zoo voor zich zelve uithoofde van de bestaan hebbende gemeenschap van goederen mitsgaders als testamentaire mede - erfgename van wijlen voornoemden haren man dan wel als moeder en wettige voogdesse over Johannes, Wilhelmina, Anna, Adriana en Adriaan Vos alle vijf minderjarige kinderen door haar in huwelijk verwekt met wijlen haren boven genoemden man, Bartholomeus Vermeulen in kwaliteit als deelvoogd over gezegde minderjarigen wonende beide te Hooge Zwaluwe, Anthonie Vos wonende te Hooge Zwaluwe, Johanna Vos huisvrouw van Jan van \'t Geloof wonende te Terheijden, Cornelia Vos weduwe van Pieter Kanters, Jacob Vos de heer Johannes Vos en Adriaan Vos wonende de vier laatstgemelden alle te Hooge Zwaluwe, alle zes meerderjarige kinderen van den overleden Adriaan Vos boven genoemd door hem in huwelijk verwekt bij wijlen zijne vooroverleden huisvrouw Wilhelmina den Ouden hebben, als gezamenlijk testamentaire erfgenamen van derzelve voormelden man en vader Adriaan Vos, ieder respectievelijk voor een kindsgedeelte in tegenwoordigheid van Anthonie Vos hiervoren genoemd in kwaliteit als toeziende voogd over gemelde minderjarigen en ten overstaan van den heere vrederegter van het kanton Zevenbergen geadsisteerd met deszelfs griffier, verdeelt de nalatenschap van den meergemelde Adriaan Vos in leven dorpsbode van de gemeente Hooge - en Lage Zwaluwe gewoond hebbende te Hooge Zwaluwe en aldaar overleden den zes en twintigsten junij een duizend acht honderd twee en dertig alsmede den boedel tusschen denzelven en zijne huisvrouw thans weduwe Anna Johannesse Ros voornoemd in gemeenschap bezeten geweest. Minuut: deling

Bronnen

Dopen (Nederduits gereformeerde gemeente), archiefnummer 1024, inventarisnummer Sprang_Capelle21, blad 16v Gemeente: \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'s Grevelduin-Capelle, Vrijhoeve-Capelle