GRAFREGISTER NED. HERV. KERK HOOGE ZWALUWEGRAFREGISTER NED. HERV. KERK HOOGE ZWALUWE.

 

Het grafregister is bewerkt en ter beschikking gesteld door historisch onderzoeker, Dhr Arie Nelemans, a.nelemans1959@gmail.com.

                      

Inleiding.

 

Het begraafregister van de Hervormde Gemeente van Hooge en Lage Zwaluwe is zeer incompleet. Zo is er een register van 1643 t/m 1649, van 1735 t/m 1749 en vervolgens een doorlopend register vanaf 1764 t/m 1810.

Echter heeft bovengenoemde in de kerkrekeningen van de kerkvoogdij van de voormalige Hervormde Gemeente van Hooge en Lage Zwaluwe van veel ontbrekende jaren begraafgegevens gevonden.

Deze grafrekeningen betreffen echter de betalingen, die de erfgenamen aan de kerk betaalden  als de begrafenis geschied was. Deze betalingen kunnen soms zeer kort na de begrafenis voldaan zijn, maar soms duurde het ook wel een jaar. De exacte begraafdatum is dus in veel gevallen niet meer aanwezig, maar wel wie er begraven zijn, zowel in de kerk als op het kerkhof.

Hierdoor kan een veel completer beeld gemaakt worden van de bevolking van beide dorpen vanaf 1643.

Hoewel Hooge en Lage Zwaluwe twee verschilende dorpen zijn, ongeveer vijf kilometer van elkaar vandaan, lag waarschijnlijk het bestuurlijk en kerkelijk leven al snel na de St. Elisabethvloed van 1421 in Hooge Zwaluwe. Zo was het Regthuijs, en ook de Parochiekerk St. Joannes de Doper, in Hooge Zwaluwe, terwijl in Lage Zwaluwe een kapel was.

Na de reformatie in 1580 veranderde er weinig, zoals vroeger de pastoor, kwam nu de predikant slechts viermaal per jaar naar Lage Zwaluwe.

Later werden die predikbeurten vermeerderd, tot op het moment , dat in 1815, Lage Zwaluwe zelf een predikant mocht beroepen, en dus een zelfstandige gemeeente werd.

Voor die tijd echter werden alle overleden inwoners van Lage Zwaluwe getransporteerd naar Hooge Zwaluwe, alwaar zij begraven werden in de kerk of op het kerkhof, uiteraard werden alle overleden personen van Hooge Zwaluwe in hun eigen dorp begraven.

Pas in 1817 werd er ook in Lage Zwaluwe begraven in de kerk en het kerkhof.

 

Hier volgen de begraafgegevens vanaf het jaar 1643, in welk jaar de huidige Hervormde Kerk van Hooge Zwaluwe gereed kwam.

 

In de kerkrekeningen komen veel posten voor van betalingen door de erfgenamen, die soms al geruime tijd geleden begraven zijn, de datum kan dus verschillend zijn.

 

Archief  2507.  inv. Nr. 16.

 

Van dooden die begraven zijn inde kerck naer dat de groote sercksteenen in de kercke geleght zijn gheweest op Hooge Swaluwe.

 

1643.

               In de kerk:

   

8   nov.    Mr. Anthonij Witbols                                                  6 Pond

                Persoonsgegevens:

                Anthoni Witbols was in 1633 collecteur of ontvanger.

                Anthoni Witbol was gehuwd met Dingena Jansen, ookwel genaamd Dingena Janse.

                Uit dit huwelijk:

                Johannis, ged. Zwaluwe Hervormde Gemeente op 5 jan. 1631.

                Doopgetuigen waren Leendert Jans en Neeltie Crijnen.  

12 dec.    Cornelis Ariaen Jacops Roijen                                                6 Pond

                Persoonsgegevens:

                Cornelis Adriaan Jacobsen ook genaamd Cornelis Adriaan Jacobs, gehuwd met        

                Huiberte Krijnen ook genaamd Huibertien en Huiberte Crijnen.

                Uit dit huwelijk:

                Crijntie, ged. Zwaluwe Herv. Gem. 27 nov. 1611.

                Petronella, ged. Zwaluwe Herv. Gem. 18 nov. 1618.

                Quirijns ook genaamd Quirijn Cornelis Ariaene, ged. Zwaluwe Herv. Gem. 26 dec.

                1623.

                Doopgetuigen waren Teunis Pietersz. Bus en Engeltie Jans. 

 

Archief  2507.  Inv. Nr. 16.

 

1644.

                In de kerk:

16 jan.     Cornelis Lauwerensse kindt                                           3 Pond

23 jan.     Mr. Anthonij Witbols kindt                                           3 Pond

                Persoonsgegevens:

                Dit kind zou Johannis Witbol kunnen zijn, die in 1631 in Zwaluwe gedoopt is.

12 mrt.    Gerit Hendric kindt                                                        3 Pond

……..      Adriaen Roelen kindt                                                     3 Pond

9   juni     Wouter Peeters kindt                                                     3 Pond

24 aug.     Lenert Jan Ardonne                                                       6 Pond

5   nov.     Cornelia Vinck                                                              6 Pond

2   dec.     Cornelis Denisse kindt                                                  3 Pond

5   dec.     Cornelis Jochems kindt                                                 3 Pond

18 dec.     Lijsken Gabriels vrouw van Lauwereijs Roijen            6 Pond

 

Archief  2507.  Inv. Nr. 16.

 

1645.               

                 In de Kerk:

26 jan.      Cornelis Jochems                                                        6 Pond

10 feb.      Gerit Dingemans kindt                                                3 Pond

14 feb.      Noch Gerit Dingemans kindt                                      3 Pond

19 juli       Jan Dingemans kindt                                                  3 Pond

4   aug.     Willem Jacops kindt                                                    3 Pond

31 aug.     Adriaen Roelen kindt                                                   3 Pond

6   dec.     Peter Corsse kindt                                                        3 Pond

27 dec.     Cornelis de Beers vrouw                                              6 Pond

.  

Archief 2507   Inv. Nr. 782.

 

Begraafrekening over 1645, over gelden die nog betaald moesten worden.

Rendant/kerkmeester: Lendert Jan Geertsken (Geerts)

 

Cornelis den Jonghen zijn vrouw                                                 6 Pond

Jan Huijppen  (Huijben) en voor het cleet                                    6 Pond, 12 Stuivers

Jan Dijnghmans voor sijn kint  in de kerck                                  3 Pond                                                       

Van de weduwe van Meester Antoni Wijtbols , drie gulden, zijn kint in de kerck

Geerit Dijnghman, twee kinderen in de kerck, zes gulden.

 

Noch inde jaer 1646 ende 1647 alle de graven die in de kercke gemaeckt zijn geweest door Pauwels Jansse wederom toegeleijdt zijn comt te samen            3 Pond   18 Stuivers

 

Archief  2507.   Inv. Nr. 16

 

1646.

                In de kerk:

21 jan.     Jan Huijben                                                                   6 Pond

28 jan.     Joost Jansse van Bavels kindt                                       3 Pond

20 feb.     Lauwereijs Wijnen kindt                                               3 Pond

24 feb.     Theunis Bus huijsvrouw                                                6 Pond

19 mrt.     Mr. Aerden susters kindt                                               3 Pond

2   apr.     Lauwereijs den Roijens kindt                                        3 Pond

17 mei     Adriaen Botbijls kindt                                                    3 Pond

2   juni     Maeijken Jan Ardonne                                                   6 Pond

7   sep.     De Heer Schouteth Brant                                               6 Pond

1   nov.    Dingeman Braten kindt                                                  3 Pond

4   dec.    Anthonij Busch                                                               6 Pond

 

Archief  2507.  Inv. Nr. 786.

Begraafrekening over 1646, over gelden die nog betaald moesten worden.

Rendant/Kerkmeester: Mathys Dingeman

 

6   apr.     Laureijs Wijnen sijn kint voor in de kerck                     3 – 0 – 0

3   juli      Jan Jansse, vrouw voor het rouwkleet                            0 – 12- 0  Mog. kerkhof

12 sep.     Willem Jacops, zijn kint in de kerck                               3 – 0 – 0

10 okt.     Jan Jansse voor het rouwkleet                                                         Mog. Kerkhof

21 dec.     Erfgenamen  van Theunis Bus, met het kleet                 6 – 12 – 0

                Niet ontvangen, dus memorie

               

 

Archief  2507  Inv. Nr. 16

 

1647.

               In de kerk:

17  feb.   Adriaen, zijnde de Schouth Brants knegt                        6 Pond

25  feb.   Anthonij van Hees, de Secretaris                                   6 Pond

5    mrt.   Adriaen Huijben                                                              6 Pond

………   De Predicant Silvius kindt                                              3 Pond

31  mrt.   Aert Bastiaensse                                                              6 Pond

10  apr.   ……… Pietermans vrouw                                                6 Pond

12  apr.   Adriaen Huijben kindt                                                      3 Pond

17  apr.   Lenert Jan Gerritsen kindt                                                3 Pond

18  juni   Peter Corssen kindt                                                           3 Pond

8    okt.   Thanneken Huijben                                                           6 Pond

26  nov.  Jan Gerit Tacx vrouw                                                        6 Pond

              Persoonsgegevens:

              Mogelijk was Jan Gerrit Tack met bovengenoemde vrouw eerst gehuwd geweest.

              Later is hij getrouw met Maijke Claas Jooste.

              Uit dit tweede huwelijk:

              Neeltie, ged. Zwaluwe Herv. Gem. 6 okt. 1652.

              Gerrit, ged. Zwaluwe Herv. Gem. 6 mei 1655. 

6    dec.  Marichje Theunisse                                                           6 Pond

22  dec.  Cornelis Denisse kindt                                                       3 Pond

31  dec.  Dingeman Braten kindt                                                      3 Pond

 

Archief  2507.  Inv. Nr. 786.

Begraafrekening over 1647, over gelden die nog betaald moesten worden.

Rendant/Kerkmeester:  Mathys Dingeman.

 

20  mrt.   Ariaen Huijb. Jansse in de kerk met het kleet.                 6 – 12 – 0

30  mrt.   Pr. Pieterman zijn vrouw in de kerk met het kleet           6 -  12 – 0

14  apr.   Kint van de weduwe van Ariaen Huijb Jans in de

               kerk                                                                                    3 -  0 -  0

11  juli    Ontvangen van Claes Nelemans over het vervoeren van een lijck na Ter Heijde tot Crijn Cornelisse reijs      6 – 0 – 0

11  aug.   Grietje Bastijaens voor haer broeder in de kerck              6 – 0 – 0

12  okt.   Willem Huijben suster in de kerk met het cleet                 6 – 12 – 0

4    nov.   Lauwereijs de Roye sijn kindt in de kerck                        3 -  0 – 0

30  nov.   Jan Geret Tack voor sijn vrou in de kerck met kleet         6 – 12 – 0

28  dec.   Joost Janse sijn kint in de kerck                                         3 – 0 – 0

………    …………… sijn susters kint in de kerck                          3 – 0 – 0

 

Archief  2507  Inv. Nr. 16

 

1648.

                In de kerk:   

15  jan.    Cornelis Aertse kindt                                                          3 Pond

15  apr.    Thonis Jansse Borchgraeff                                                  6 Pond

29  juli     Adriaen de Dogge                                                               6 Pond

11  okt.    Schipper Huijche vrouw                                                    6 Pond

………    Secretaris Pols broers kindt                                                3 Pond

………    Maeijke Ariaen Bouwens                                                    6 Pond

21  dec.   Adriaen Aentiemaet (Anemaet)                                           6 Pond

 

Archief  2507. Inv. Nr. 788.

 

Begraafrekening over 1648, over gelden die nog betaald moesten worden.

Rendant/Kerkmeester: Peeter den Engelsen

 

………    Jan de Ruijter voor het dootkleet                                       Mog. Kerkhof

21  mrt.    Cornelis Aerssen kint in de kerk                                       3 Gulden

30  mrt.    Dingeman Braten kint in de kerk                                      3 Gulden

15  juli     Jacop Botbijl voor het kleet                                               12 Stuivers , mog. kerkhof

2    aug.   Arijaen Aerijenssen in de kerk                                          

………    Aerghen Maet voor kerckkleet                                           12 Stuivers, mog. Kerkhof

………    Huijch  Aertsse vrouw in de kerck                                     6 – 0 – 0

 

Archief  2507.  Inv. Nr. 16.

 

1649.

                In de kerk:

27 jan.     Lauwereijs den Roijens kindt                                             3 – 0 – 0

4   mei     Joost van Pas vrouw                                                            6 – 0 – 0

7   mei     Joost van Pas                                                                       6 – 0 – 0

27 mei     Huijbert Dingemans                                                            6 – 0 – 0

                Persoonsgegevens:

                Mogelijk was Huibert Dingemans gehuwd met Teuntie Adriaanse.

                Uit dit huwelijk:

                Dinghman, ged. Zwaluwe Herv. Gem.  13 juni 1610.

                Cornelis, ged. Zwaluwe Herv. Gem. 8 apr. 1618.

                Theunis, ged. Zwaluwe Herv. Gem. 25 okt. 1620.

                (doopgetuigen: Lourens Neese, Ariaan Nelemans, Neeltie Ariane)

                Dingeman, ged. Zwaluwe Herv. Gem. 18 sep. 1622.

                (doopgetuigen: Ariaan Fasen en Maij Huben) 

8   juni    Gerits Hendricx huijsvrouw met haer jonckkindt heb-

                bende 6 steenen                                                                   9 – 0 – 0

12 juni     Secretaris Peeter Pols                                                         6 – 0 – 0

21 juni     Willem Willemse Timmerman                                          6 – 0 -0

 

Tot zover het begraafboek van 1643 tot 1649, verder volgen nu de kerkrekeningen.

 

Archief  2507.  Inv. Nr. 790.

 

Begraafrekening over 1649.

Rendant/Kerkmeester: Willem Leenders

 

15 mrt.     Pleuntjen Jans haer man in de kerck                                   6 – 0 – 0

… mei     Jan Huijb. Dingeman sijn vader in de kerk                          6 – 0 – 0

……...     Geerit Hendrikcks sijn huijsvrouw in de kerk                     6 – 0 – 0

……...     Willem Leenders sijn kint in de kerk                                   3 – 0 – 0

 

Archief 2507.  Inv. Nr. 793.

 

Begraafrekening over 1650.

Rendant/Kerkmeester:  Peeter Anthonisz. Schoenmaker

 

Henderick  D……., in de kerk                            6 g.

Jan Dircke kint     , in de kerk                             3 g.

Persoonsgegevens:

Jan Dirken, ook genaamd Jan Dircken, gehuwd met Catelijn Jansen, ook genaamd Catelijn

Janse.   Uit dit huwelijk:

Maria, ged. Zwaluwe Herv. Gem. 29 mrt. 1648, waarschijnlijk is Maria in 1650 gestorven.

Jan, ged. Zwaluwe Herv. Gem. 11 dec. 1650.

Jacob, ged. Zwaluwe Herv. Gem. 12 apr. 1653.

Franck Lauwe, vrouw, in de kerk                       6 g.

Jan Willems kint, in de kerk                               3 g.

Persoonsgegevens:

Jan Willemse was gehuwd met Maijken Antonissen ook genaamd Maijken Antonise.

Uit dit huwelijk:

Antonis, ged. Zwaluwe Herv. Gem. 24 mei 1648, waarschijnlijk is Antonis in 1650 gestorven.

Huijbrecht, ged. Zwaluwe Herv. Gem. 20 mrt. 1650.

Neeltie, ged. Zwaluwe Herv. Gem. 7 apr. 1652.

Teuntie, ged. Zwaluwe Herv. Gem. 18 apr. 1655.

Huibert, ged. Zwaluwe Herv. Gem. 4 jan. 1657.

Peeter Korsse, in de kerk                                    6 g.

Tijs Peeters, in de kerk                                       6 g.

Huijh Dingemans soon, in de kerk                     6 g.

Persoonsgegevens:

Misschien een van de zonen van Huijbert Dingemans, die in 1649 overleed, de zoon moet dan wel tegen de dertig jaar zijn geweest, wat zou kunnen, omdat 6 gulden (volwassen tarief) voor hem betaald is.

Dingeman Jansse kint, in de kerk                        3 g.

Persoonsgegevens:

Misschien was deze Dingeman Jansen de Schout van Zwaluwe

Janneke Rijcke, in de kerk                                   6 g.

Jacop de Schieper vrouw , in de kerk                 6 g. niet betaelt.

 

Archief 2507.  Inv. Nr. 795.

 

Begraafrekening over 1651.

Rendant/Kerkmeester:  Peeter Cornelis Adriaan Nelmans. (Nelemans)

 

4   feb.     Dingeman Hijpen vrouw in de kerk.    7 g. 12 st.

6   feb.     Erfgenamen van de Smet (Smit)          6 g.

……..      …………. Adrijaensse in de kerk        6 g.   

……..      Crijn Cornelissen kint in de kerk          3 g.

                Persoonsgegevens: Crijn Cornelissen den Rooijen was gehuwd met Adriaantie Leenderts ook genaamd Adriaantie Leenaartse, Ariaantie Leenderts en Ariaantie Lenaarts Vogelaer.

Uit dit huwelijk:

 Huibertie, ged. Zwaluwe Herv. Gem. 3 okt. 1649, zij zal in 1651 overleden zijn.

 Lenaart, ged. Zwaluwe Herv. Gem. 17 nov. 1652.

13 apr.     Lendert Laenen?, dat hij in de kerk is gelijt, 6 g.

……..      …………  Adrijaensse                         6 g. 12 st.

……..      Kleet voor Peerken Jans                        12 st.        kerkhof

14  mei    ……….. Aersmaen  kleet                      12 st.        kerkhof.

4    nov.   Cornelis Densen, in de kerk                  6 g. 12 st. met kleet.

………    Berck

………    Mattis Beens

13 dec.    Matijs Clijsen, sijn soon in de kerk       6 g. 12 st. met kleet.

24  dec.   Toenten Huijpen, in de kerk                  6 g.

                (het geld gekregen van Jan Janssen)    ng. de kerk                                                       6 g.

    3 - 0  

 

Archief 2507. Inv. Nr. 797.

 

Begraafrekening over 1652.

Rendant/Kerkmeester: Jacob Cornelis Corneth

 

Wed. van Cornelis Denisen, in de kerck met dotskleet                6 – 12 – 0

Aentijen Gielen in de kerck met dotskleet                                    6 – 12 – 0

Pieter Pasen, in de kerck met dotskleet                                         6 – 12 – 0

Jan Cornelis kint, in de kerck met dotskleet                                  3 -  6  - 0

Persoonsgegevens:

Jan Cornelisse was gehuwd met Jacobtie Dirken ook genaamd Jacobtie Dirckse.

Uit dit huwelijk:

Catlijn, ged. Zwaluwe Herv. Gem. 24 apr. 1650, waarschijnlijk is zij gestorven.

Jan van Hesen, in de kerck met dotskleet                                      6 – 12 – 0

Cornelis Pleunen, in de kerk met dotskleet                                   6 – 12 – 0

Jost Janssen, in de kerck met dotskleet                                         6 – 12 – 0

Persoonsgegevens:

Mogelijk Joost Jansen, ook genaamd Joost Janse.

Hij was gehuwd met Tanneke Adriaanse.

Uit dit huwelijk:

Neeltie, ged. Zwaluwe Herv. Gem. 6 juni 1649

Jan, ged. Zwaluwe Herv. Gem. 11 juni 1651.

Aderiaen Willemsen voor dotskleet                                               0 -  6  -  0

Willem Linderden, vrouw in de kerck                                           6 -  0  -  0

Geraert Dingmans kint in de kerck  met dotskleet                        3 -  6  -  0

Jan Cornelissen Ketelaer voor dotskleet                                        0  - 12 – 0

Jan Pieren kint het kints doot kleet                                                0  -  6  - 0

Peter Teunissen kint voor dotskleet                                               0 -   6 -  0

Heijnderick Schutters kint voor dotskleet                                      0  -  6 -  0

Lindert Wouters voor dotskleet                                                     0  -  12 – 0

Persoonsgegevens:

Mogelijk Leenaart Wouterse ook genaamd Leenaart Wouters.

Hij was gehuwd met Dingna Peterse ook genaamd Dingna Peters.

Uit dit huwelijk:

Wouter, ged. Zwaluwe Herv. Gem. 29 juli 1612.

Onbekend, ged. Zwaluwe, Herv. Gem. 27 juli 1614.

Marichie, ged. Zwaluwe, Herv. Gem. 19 nov. 1617.

Aderiaen Sensen Moeijer, in de kerck                                           6  -  0   - 0

Aderiaen Iesperen, in de kerck met dotskleet                                6  -  12 – 0

Andries ijansen van Jonckershoef voor dotskleet                       0  -  12 – 0

Lindert Adriaenssen van de Blauwe Sluijs voor dotskleet           0  -  12  - 0

Mester Hendericken kint in de kerck met dotskleet                      3 -    6  - 0

Weduwe van Cornelis Pleunen in de kerk en dotskleet                 6  -   12 – 0

Adriaen Gielen van de Groenendijck voor dotskleet                   0  -  12 – 0

Persoonsgegevens:

Mogelijk Ariaan Giele, hij had een relatie met Ariaantie Cornelisse, ook genaamd

Ariaantie Cornelis.

Uit deze relatie:

Maijken, ged. Zwaluwe Herv. Gem. 22 aug. 1627. Doopgetuige was Neeltie

Andries.

Danel van Dueren in de kerck en dotskleet                                    6  -   12 – 0

Lindert Janssen Kramer dochter voor dotskleet                            0 -   12 -  0

Lauwereijs de Kuijper voor dotskleet                                            0  -  12 -  0

 

Archief 2507. Inv. Nr. 799.

 

Begraafrekening over 1653.

Rendant/Kerkmeester: Jan Janss. van Bavel

 

Kors Cornelsen kint, in de kerck.

Geret Din(g)mans kint, in de kerck.

Kors Cornelsen kint, in de kerck.

Pleunten Gerden, in de kerck.

Neleken Cornesen, in de kerck.

Neeltien Andriessen, in de kerck                        6  g.

Hendrick die Mulder, in de kerck                      6  g.

Jan Crijnen, in de kerck                                      6  g.

Teuntijen de Sen, in de kerck                             6  g.

Lauwereijs Cornesen kint, in de kerck.

Iken Aerden, in de kerck.

Korsteaen Cornesen kint, het kleet                     12 St.

Bonter (Benter?) Janssen Spulman, het kleet.    12 St.

Pier Jans, het kleet.                                             12 St.

Gerret Dijnmans (Dingemans) kint, het kleet.    12 St.

Kees Brouwen, het kleet.                                    12  St.

Korstiaen Cornelsen kint, het kleet                     12  St.

Maeij Ariaen, het kleet                                        12  St.

Jan Janssen, op de Hoof, het kleet                      12  St.

Maeij Arijanen, het kleet. (zie voorgaande)        12 St.

Adam Arssen, het kleet                                        12 St.

Gielken in de Mordick, het kleet.                       12 St.

Pleunten Gerden, het kleet                                   12 St.

Nelken Cornesen, het kleet                                  12 St.

Neelken Andriessen, het kleet                              12 St.

Jan Huijmens (Huijgens?), het kleet                     12 St.

Heindrick den Mulder , het kleet                         12 St.

Jan Krinen, het kleet                                              12 St.

Tengen ? de Sen, het kleet                                     12 St.

Wilm Welen, het kleet                                           12 St.

Heinen Schuters, kint, het kleet                             6  St.

Ariaen Jacopen kint, het kleet                                6 St.

Jan Clasen kint, het kleet                                       6  St.

Jan Brouren kint, het kleet                                     6  St.

Dielis de Vorster, het kleet                                   6 St.

Maeiken Jans, het kleet                                          6  St.

Matis Dinmans kint, het kleet                                6  St.

Den  mesken?

Iken Aden

Cornelis Huijben dochter                                       12 St.

Laurens de Kuijper dochter                                  12 St.

 

De rekening van het begraven, en van het doodskleet zijn apart vermeld. Bij het begraven staat dus niet het bedrag van het doodskleed vermeld. Beide rubrieken moeten dus worden doorgelopen. Bij de personen, die alleen in de rubriek van het kleed zijn vermeld, kan men aannemen dat deze personen op het kerkhof begraven zijn.

 

Hier volgen nog enkele gegevens van begraven in het jaar 1653. Deze personen zijn allen begraven in de kerk.

Deze gegevens kunnen ook voorkomen in bovenstaande rubriek.

                                                       

Archief 2507. Inv. Nr. 798.

Rendant/Kerkmeester: Jan Janss. van Bavel.

 

Geerit Dingemans, een kint in de kerck                        3  P.

Corstiaen Cor. Schippers, een kint in de kerck            3  P.

Corstiaen Cor. Schippers, noch een kint in de kerck    3   P.

Neeltje Cor. Jan Dingemans vrouw, in de kerck           6  P.

Pleuntje Gerits p. Cor. Roije vrouw, in de kerck           6  P 

Neeltje Andriesse, in de kerck                                       6  P.

Heijndrick Cor. Crillaert, in de kerck                            6  P.

Jan Crijnen, in de kerck                                                 6  P.

Huijbert Lenert Costers vrouw (Teuntje), in de kerck  6  P.

Lauwereijs Cor. Roije, een kint in de kerck                   3  P.

Iken Aerden, in de kerck                                                6  P.

 

Archief  2507.  Inv. Nr.  801.

 

Begraafrekening over 1654.

Rendant/Kerkmeester: Cornelis Thomas Burchgraeff.

 

1   jan.  Lendert Konelessen Vogelaer, het dootkleet                   – 12 –

12 jan.  Wouter den Engelsen                                                   6  - 12 – 0

18 jan.  Jan Cornelessen                                                           0  -  12 – 0 

22 jan.  Huijbert  Toonissen Bus                                              6  -  12 -  0

             (ontvangen uijt de naem)

1   mrt.  Lijsken Lendert Wouters, het dootkleet                          -   6  -

19 apr.  Huijbert Pietersen in de Boom                                    3  -   0  -  0

6   mei  Jan Huijben, kerckgraf en dootkleet                            6  -   12 – 0

             Ontvangen van zijn vrouw was Mariken Hansen.

14 mei  Klaes Dingemans, kerckgraf en dootkleet                   6  -   12 – 0

31 mei  Arijaentijen den Engelsen, kerckgraf en dootkleet      6  -   12 – 0

3  juni   Willem Lenderen, kerckgraf en dootkleet                   6  -   12 – 0

             (Het geld uijt handen van Thones Matijsen)

14 juni  Kornelis Francken, kerckgraf en dootkleet                 ……………

             (Geld ontvangen van Vranck Laeuwen)

21 juni Ontvangen van Dingemans Nelemans vanwegen zijn

             knechts dootkleet                                                         ……………

            Persoonsgegevens:

            Mogelijk Dingeman Nelemans, hij was gehuwd met Teuntie Adriaanse, ook

            Genaamd Teuntie Arianen.

            Uit dit huwelijk:

            Cornelis, ged. Zwaluwe Herv. Gem. 21 mei 1628.

            Maijke, ged. Zwaluwe Herv. Gem. 5 mei 1629.

10 juli  Arijaen Japickse, vrouw, kerckgraf en dootkleet           6  -  0  -  0

8   nov. Aerijnen Willemsen vrouw                                            0  - 12 - 0

20 dec. Thonis Driessen dochter, het dootkleet                          0  - 12 – 0

 

Archief  2507..  Inv. Nr. 802

 

Begraafrekening over 1655.                     

Rendant/Kerkmeester:  Antoni Matijssen.

 

5   jan.  Korstijaen Wagemans, kerckgraf en doodkleet              6  -  12  - 0

             Persoonsgegevens:

             Corstiaan Wagemans was gehuwd met Neeltie Giele.

             Uit dit huwelijk:

             Peeter, ged. Zwaluwe Herv. Gem. 10 juli 1610.

… mrt.  Willem Fransse vrouw, kerckgraf en kleet                    6  -  12  - 0

1   mei  De weduwe van Aert Dircken, kerckgraf en dootkleet   6  -  12  - 0

             (Geld ontvangen van Gheret Tunisse Bus)

 

Archief  2507. Inv. Nr. 804.

 

Begraafrekening over 1656.

Rendant/Kerkmeester: Mr. Hendrick de Swart.

 

23 jan.  Het kleet over het begraven   ……   Aelberts                 0  - 12  - 0

             (ontvangen door Mr. Heijndrick)

… apr.  Het kleet van begraven van Dingeman Boers                0  -   12 -  0

             (ontvangen door Mr. Heijndrick)

2   mei  Valentijn Adriaensse, kleet                                             0  -  12  - 0

             (ontvangen door Mr. Heijndrick)

10 juni  Cornelis Adriaen Roelen? in de kerck en kleet              6  -   12  - 0

20 juni  Adriaen Koecken uijt de Moerdijck, kleet                    0  -   12 -  0

             (ontvangen door Mr. Heijndrick)

             Maeij Jan Dirken voor kleet                                            nullo

15 aug. Jan  Rutte vrouw, (Marichint? Linders) graf in de kerk en kleet      6  -   12  - 0

            (ontvangen door Mr. Heijndrick)

19 aug. Een weduwe uijt Wagenberch, kleet                             0  -  12  - 0

            (ontvangen door Mr. Heijndrick)

22 aug. Pauwels den Decker, voor kleet.                                     _________

10 okt.  Jan Tomisse Jonckwijff voor kleet                                 0  -  12  - 0

             (ontvangen door Mr. Heijndrick)

12 dec. Tijs Cornelis Crullaerts, kleet                                          0  -  12  - 0

……..   Willem Franssen vrouw voor graf en kleet                     6  -  12 -  0                     

 

Archief   2507.   Inv. Nr. 806.

 

Begraafrekening over 1657.

Rendant/Kerkmeester:  Jan Dingman Matthijss.

 

2   jan.  Cornelis Huijben van het groot kleet                              0  -  12  - 0

11 jan.  Dingentijen Thonissen, moeder van Jan Thonissen

             Burghgraef, in de kerck                                                    6  -  12 -  0

15 feb.  Leendert Kuijsters                                                            _________

20 mrt.  Dirck Cornelis Lauwen, kleet                                          0  -  12  - 0

3   apr.  Willem Janssen  Smit, in de kerk en kleet                       6  -   12  - 0

5   apr.  Weduwe van Leendert Kuijsters.                                     _________

22 apr.   Cornelis Jan Leenderts, weduwe, in de kerck                 0  -  12  - 0

22 mei   Geeret Dingemans, in de kerck                                       6  -   12  - 0

              Persoonsgegevens:

              Mogelijk Gerrit Dingemans ook genaamd Gerrit Dinghmans Ardonne.

              Hij was gehuwd met Pieternel Cornelis den Rooie ook genaamd Pieternel

              Cornelis den Rooije.

              Uit dit huwelijk:

              Sijke, ged. Zwaluwe Herv. Gem. 10 juli 1650.

              Adriaan, ged. Zwaluwe Herv. Gem. 14 apr. 1653.

              Dingman, ged. Zwaluwe Herv. Gem. 28 nov. 1655.

              Jan, ged. Zwaluwe Herv. Gem. 28 nov. 1655.

8   juli    Pieter Wouters, kindt in de kerck                                    3  -   0  - 0

15 juli    De vrouw van Jacop Cornelisse Dubbelman                   6  -  0  -  0

22 juli    De huijsvrouw van Cornelis Peeters in de kerck             6  -   12 -  0

              Persoonsgegevens:

              Cornelis Peterse ook genaamd Cornelis Peters was gehuwd met Ariaantje

              Adriaanse.

              Uit dit huwelijk:

              Peter, ged. Zwaluwe Herv. Gem. 16 juli 1656.   

26 juli    Groot kleet voor de soon van Pieterman                           0  -   12  - 0

11 aug.   Adriaen Cornelisz. kindt, niet betaelt.                              __________

25 aug.   Willem Huijben, in de kerck                                             6  -  12  - 0

19 sep.   De huijsvrouw van Geeret Pieterman(nen)                       0  -   12 -  0

18 okt.   Peeter Jacobs, kint.                                                            0  -   12 -  0

              Persoonsgegevens:

              Mogelijk  Peter Jacobse ook genaamd Peter Jacobse, hij was gehuwd met

              Griesel Rijcke ook genaamd  Griesel Rijke en Frisel Rijcke.

              Uit dit huwelijk:

              Jenneke, ged. Zwaluwe Herv. Gem. 18 jan. 1654.

              Jacob, ged. Zwaluwe Herv. Gem. 3 okt. 1655.

              Jacob, ged. Zwaluwe Herv. Gem. 3 dec. 1656.

              Marike, ged. Zwaluwe Herv. Gem. 8 juni 1659.

              Jacob, ged. Zwaluwe, Herv. Gem. 14 mei 1665 

25   okt. Antoni Matijsse                                                                  6  -  0  -  0

8     nov. Tomis Willemsen                                                              6  -  12 – 0

14   nov. Huijsvrouw van Tonis Janse                                             0  -  12 -  0

               Persoonsgegevens:

               Mogelijk Thomas Jansen ook genaamd Thomas Janse, hij was gehuwd met

               Dingetie Adriaanse ook genaamd Dingetie Ariens.

               Uit dit huwelijk:

               Joannes, ged. Zwaluwe Herv. Gem. 17 juni 1629.

               (doophetuigen waren Ariaen Janse en Ariaantie Jaspers)  

3     dec.  Jacop Adriaenen                                                                0  -  12 – 0

8     dec.  De weduwe van  Geeret Dingmans                                   6  -  12 -  0

9     dec.   De dochter van Merckhanen?                                           0  -  12  -  0

 

Begraafrekening over 1658 niet (meer) aanwezig.

 

Begraafrekening over 1659 niet (meer) aanwezig.

 

Archief  2507.  Inv. Nr. 812. 

 

Begraafrekening over 1660.

Rendant/Kerkmeester:  Jacobus van der Burcht

 

………    Jan Koecken kint voor het kleijn kerckkleet               0  -   6  -  0

28  okt.    Cornelis Crillaert vrouw in de kerck met kleet           6  -  12  -  0

23  dec.   Cleijn kerckkleet voor Dingeman Meusse? dochter    0  -   6   -  0

………    Van de Heer Sebastiaen Aenemaet voor kint in de

                kerck                                                                            3  -    0  -  0

………    Melt……. Gielen kerckgraf en kleet                           6  -   12  -  0

………    Jan van Alfen, kerckgraf en kleedt voor vrouw           6  -   12  - 0

………    Lijsbeth Witbols kindt                                                  3  -   0    -  0

 

Archief  2507.  Inv. Nr. 814.

 

Begraafrekening over 1661.

 

11   jan.    Basthijaen  Caunlei?     (en kerckrecht)                                             3  g.

20   feb.    Erfgenamen Maeijken van Meersen                          6  g.

25  mrt.    Cornelis den Roeijen (Rooijen) kinders in de kerck  6  g.       

                (Crijn den Rooijen)

31  mrt.    Adriaen Jacopsse in de kerck                                     6  g. 12 st.

28  apr.    Maeij Mertens                                                             12 st.

29  juni    Beerent de Smi(e)t  kint.  (Beerent Jansen Smidt)     3  g.

30 juni     Krijn den Roeijen (Rooijen) kint                                3  g.

11 sep.    Adriaen Antonissen Decker                                         12 st.

15 sep.    Jan  Tonissen,  kint in de kerck   (Jan Tomas)             3  g.

4   okt.     Hendrick Peeter Wouters   vrouw

6   okt.     Jans Hanssen kint (Schipper?) in de kerck                  3  g.

14 okt.    Willem Jacobs, kint                                                      3  g.

15 dec.    Cornelis Theunisse? (Tunes?)  (Kerckrechten)            6  g.

………    Cornelis Brant van Wagenberch                                  6  g. 12 st.

Hendrick Janssen, kleet

Jan Geerden uijt de Moerdijck                                                     12 st.

Merken Jansen                                                                              6  st.

……….   Lappen                                                                           6  st.

Jacobus Dilles                                                                                6  st.

Aderijaen  Su…..                                        

Jan Geerden                                                                                    6 st.

Cornelis Visser van het Poosthuijs (Posthuis Moerdijk)

Peeter Janssen de Beer, kleet.

Willem Jacobs, kleet.

Jan Geerden, kleet.

Jan van Alfen                                                                                  3 g.

 

3   okt.     Cornelis Peeters Rooijen voor sijn kinderen in de kerk.  6 g.

8   dec.     Jan Hansen Schipper  in de kerck                                   3 g.

9   dec.     Jan Linders, kint in de kerck                                            3 g

 

Begraafrekening over 1662.

Rendant/Kerkmeester: Herman Peeterss.

 

11  jan.    Neel Deekens in de kerck                                          6 g.

20  jan.   Nigt van Claes Nelemans  (Nelke Cornelis Denis)     6 g.

12  feb.   Lenert Witbol in de kerck                                           6  g.

               (zoon van Mr. Antoni Witbol)

15  mrt.   Peter Peterman, in de kerck   (De oude Pieterman)    6  g.

21  mrt.   Hermen Peeters kint

27  juni   Gerit Bus, in de kerck                                                    6  g.

23  juli    Jacobus Cor…….., in de kerck                                      6  g.

12  sep.   Claes den Engelsen, twee kinderen                                6  g.

………   Hendrick de Swart, kint                                                  3  g.

28  sep.   Jan Tonisse Burchgraef, kint                                          3  g.

 

Dootkleet.

 

12  jan.   Cornelis Ans……                                                          12 st.

27  jan.   Nigt van Claes Nelemans                                               12 st.

31  jan.   Wed. van Cornelis Huijben                                            12 st.

12  feb.   Lenert Witbol                                                                 12 st.

15  mrt.   Peter Pieterman                                                              12 st.

31  mrt.   Caetie Touwen

27 juli     Geret Bus

29 juli     Vrouw van Cockelt?

13 aug.    Berent de Timmerman een kint                                    6  st.

5   sep.    ………  Peters

12 sep.    Claes den Engelsen, twee kinderen                                12 st.

24 sep.    Berent de Smit

28 sep.    Jan Tonnissen Bruggraef, kint., clijn kleet                     6  st.

7   nov.   ……….. Beatris Roelen?, het kleet                                12 st.

8   nov.   Gijsbert Dilisse                                                               12 st.

30 nov.   Gerret ………                                                                 12 st.

5   dec.    Huijbert Jansse Cuijper                                                 12 st.

20 dec.    Jan ………                                                                      12 st.

 

Archief 2507. Inv. Nr. 817.

 

Begraafrekening over 1663.

Rendant/Kerkmeester: Leendert Dingmans.

 

Huijgh Aertsen, kerckgraf en kleet                                          6  -  12  -  0

(betaald door Jan Huijgen)

28  mrt.   De moeder van Pleuntijen Adriaen Giele, voor het

               kerckkleet en graf in de kerck                                   6  -  12  -  0

22  juli    Ontvangen van de wed. van de Secretaris van

               Hees voor het kerckgraf en kleet voor haeren

               soon Boudewijn.                                                        6  -   12 - 0

9    okt.   Dinge. Cornelis Pleunen, kerckgraf en kleet             6  -  12  -  0

               (Geld betaald door Wouter Boumans

29  dec.  Adriaen Wouters kint                                                 3  -   0   -   0

 

Archief 2507.  Inv. Nr. 817.

 

Begraafrekening over 1664.

Rendant/Kerkmeester: Leendert Dingmans.

 

19 jan. Huijphe Crijnen                                                            6  -  12  -  0

           (geld ontvangen van Jan Dingman)

Wed. van Anemaet voor zoon Jacob Anemaet                         6  -   0   -   0

Dochter van Peeter Matthijssen                                                6  -   0   -  0

Lijs?  Willem Huijpe voor graf en kleet                                   6  -  12  -  0

Adriaen Wouters                                                                       6  -   0   -  0

Jacop Cornelis Dubbelman  voor het kleet                               0  -   12  -  0

Adriaen Monfours  voor het kerckekleet                                  0  -   12  -  0

Jan Brouwer, kleet                                                                     0  -  12  -  0

Jan Geert, kleet                                                                          0  -  12  - 0

Willem Dems, kint                                                                    0  -   12  - 0                                      

Cornelis Geerds, kleet                                                               0  -  12  - 0

Jan Koecken, kinderkleet                                                          0  -  12  - 0

Bertel  Teunis?, kleet                                                                0  -   12  -  0

Van een uijt de Moerdijck van het kleet                                   0   -  12  - 0

Adriaen Koecken, kleet                                                             0  -  12  -  0

Adriaen Feijs?, kleet                                                                  0  -  12  -  0

Jan Adriaen Gielen, kleet                                                          0  -  12  -  0

Maeijke Baltens, kleet                                                               0  -  12  -  0

Hendrick Maes, kleet  (en kerckgraf)                                        6  -  12  -  0

Grietije Jacops, kleet                                                                 0  -   12  -  0

Een persoon uijt de Moerdijck                                                  0  -   12  - 0

Van de weduwe van Jan de Ruijter van het kleet                      0  -  12  -  0      

 

Andries Claesse voor het kleet                                                  Memorie 

De weduwe van Cornelis Brouwer                                           Memorie

 

Archief 2507.  Inv. Nr. 822.

 

Begraafrekening over 1665.

Rendant/Kerkmeester: Cornelis Peeterss. Roijen

 

13  feb.  Ariaen Klaesse, kint in de kerck met een wit kleet.

4    mrt.  Ariaen Wouters kint in de kerck met een wit kleet.

12  feb. Jan Huijgen voor dootkleet                                            0 – 6 – 0                                   1   apr.    Jan van Diest heeft geen gelt gegeven voor het                                              

               dootkleet van  …………….                                           0  - 6  - 0

19 apr.    Meerte? Laeuwen

14 mei    Weduwe  van Peeterman                                               1  -  0  - 0

12 juni    Neeltie Krijne, geen gelt van het beste dootkleet

……..     Van de smit van de Blauw Sluijs van het beste

                     dootkleet     

21 juni    Jacobus Dubbelman., geen gelt van het beste dootkleet                                      ……...    Arm kint van de Leege Swaluwe.                                                                               10 juli     Ariaentie Kleijse in de kerck, voor het dootkleet           0   - 12  - 0 

……..     In de kerk begraven het kint van Jan Janse.

……..     In de kerk begraven het kint van Jan Dingemans

Ontvangen van  Kornelis Ariaensse voor dootkleet.                     0  -  12  - 0

Kint van Henderick Smit voor dootkleet.                                      0   -   6  - 0

Jan …….. sijn vrouw.                                                                    1   -  0  - 0

Jan Klase(n) op 25 okt. in de kerck.

Het kint van Kostiaen Dubbelman in de kerck met dootkleet       0   -  6  - 0

Jasper Kornelisse Botbijl. Voor het dootkleet                               0  -  12 - 0

Jan Jansse van Bavel.                                                                     0   - 12 - 0

(ontvangen van de swagers vrouw van Jan Jansse van Bavel)

Marig…? Jansse, geen gelt voor het dootkleet

10 nov. Jan de Weert sijn vrouw in de kerck voor dootkleet        1  -  0  - 0

De Heer Secretaris Sebastiaen Anemaet sijn kint op 12 dec. in de kerck.

Damis Jansse op 19 dec.

Jan van Bavels vrouw in de kerck.

Jan Janse sijn  kint in de kerck.

Kint van Jan Dingemans.

 

Archief 2507.  Inv. Nr. 824.

 

Begraafrekening over 1666.

Rendant/Kerkmeester:  Govert Cornelis Verheij

 

3  jan. J. Dingemans in de kerck met kleet                        6 – 6 – 0.

Peeterman sijn kint in de kerck                                          3 -  0 – 0.

Adriaen Clasen sijn kint in de kerck.                                 3 – 0 – 0.

Erfgenamen van Adriaen Neelemans van kerckrechten    6 – 0 – 0.

Pieterman sijn kint.                                                            3 – 0 – 0.

Jan van Gulijck sijn vrouw voor graf en kleet                   7 – 0 – 0.

Van de ouden Vooskam van het kleedt                            0 – 12 – 0.

Adriaen Wouter den Engelse sijn kint.                              3 – 0 – 0.

Cornelis de Rooijen sijn kint met kleet.                             6 – 6 – 0.

Kint van Baertmans.

Dingeman Janse van Bavel graf en kleet                           7 – 0 – 0.

Peeter Peetersoon sijn vrouw, en kleet                              6 – 12  – 0.

Teun Pieren voor het kleet                                                 0  - 12  - 0

Meester Pieter Pullen in de kerck.                                    ________

Geen gelt voor het doodkleedt van Lodewijck                  ________.

Niclaes Silvis sijn kint.                                                      3 – 0 – 0.

Willem Deens  voor het dootkleet                                     0 – 12 – 0.

Dirck Jansen van Sprangh sijn kint                                  3 – 0 – 0.

Vrouw van Aert ……….. voor dootkleet                          7  -  0  - 0

Van de jonge Mighiel den Oudeman sijn kint                3 – 0 – 0.

Vrouw van Andries Adriaenssen. Aermmeester,

in de kerck                                                                         6  -  0 - 0

Kint van Jacobus van de Kandt Schoolmeester.              ________

Jan de Rooijen sijn kint.                                                    3 – 0 – 0.

Geeridt Voogelaers vrouw.

Claes Maeijen.

(ontvangen van de broeder van Claes Maeijen                 1  -  0 - 0

Jan Brouwers van het dootkleet                                        0  - 12 - 0

Hendrick Adriaensz.

Adriaen Rooke?

 

Begraafrekening over 1667 niet (meer) aanwezig.

 

Begraafrekening over 1668 niet (meer) aanwezig.

 

Begraafrekening over 1669 niet (meer) aanwezig.

 

Begraafrekening over 1670 niet (meer) aanwezig.

 

Begraafrekening over 1671 niet (meer) aanwezig.

 

Begraafrekening over 1672 niet (meer) aanwezig.

 

Begraafrekening over 1673 niet (meer) aanwezig.

 

Begraafrekening over 1674 niet (meer) aanwezig.

 

Begraafrekening over 1675 niet (meer) aanwezig.

 

Begraafrekening over 1676 niet (meer) aanwezig.

 

Begraafrekening over 1677 niet (meer) aanwezig.

 

Begraafrekening over 1678 niet (meer) aanwezig.

 

Archief 2507.  Inv. Nr. 849.

 

Begraafrekening over 1679.

Rendant/Kerkmeester:  weduwe Jan Cleijn

 

In de kerk:

25 feb.  Job Marcusz. sijn kint                              3 – 0 – 0.

27 apr.  Anthonij den Rooijen                               6 – 0 – 0.

             (Geld ontvangen van Pr. den Engelse.)

27 apr.  Cornelis Ariaenen                                     6 – 0 – 0.

             (Geld ontvangen van Pr. den Engelsen)

26 mei  Matthijs Fuijckschot                                 6 – 0 – 0.

25 sep. Corn. Botbijl zijn vrouw                           6 – 0 – 0.

25 sep.  Suster van Job van Visser                        6 – 0 – 0.

 

Lijkkleet.

 

Jan de Boer               12 st.

Lijsken Huijben        12 st.

Maeij Kremers          12 st.

Huijbert den Braber  12 st.

 

Archief 2507.  Inv. Nr. 851.

 

Begraafrekening over 1680.

Rendant/Kerkmeester:  Adriaen Mattijs Ardonnen

 

In de kerk:

10 feb.   Job Merckisse vrouw                            6 – 0 – 0.

6   mrt.  Willemken Barents haer man                6 – 0 – 0.

19 mrt.  Hendrick de Beer sijn vader.                 6 – 0 – 0.

26 mei   Corn. Verhoef sijn vrouw                      6 – 0 – 0. 

26 mei  Adrijaen van Gulick knecht en kint.       9 – 0 – 0. 

2  juni.  Corn. Jansz. Van Bavel sijn kint.           3 – 0 – 0.

15 juni. Adriaen den Wagenmaker sijn soon.    6 – 0 – 0.

25 juli.  Jenneke Smits op de Blauwe Sluijs      6 – 0 – 0.

        in    ter dries Adriaensz. 0             3 - 0                                0 - 12                                   

Archief 2507. Inv. Nr. 851.

 

Begraafrekening over 1681.

Rendant/Kerkmeester:  Antony Claes Nelemans

 

In de kerk:

7  jan.  Heijnderick Corn. Boer sijn vrouw                6 – 0 – 0

7  jan.  Wed. van Jan Clijn Ontvanger voor het

            graf van haer man en schoolklerk en

            kint.                                                                15 – 0 – 0.

9  jan.  Bastiaen Cavelaers                                         6  - 0 – 0.

16 juni Corn. Janse Pieren                                         6  - 0 – 0.

            (Geld ontvangen van  Pieter den Engelsen)

27 juli. De vader van de wed. van Jan Huijgen         6 – 0 – 0.

24 nov.Ad. Peeter  Nelemans kint                             3 – 0 – 0

 

Archief 2507.  Inv. Nr. 851.

 

Begraafrekening over 1682.

Rendant/Kerkmeester:  Cornelis Dingemans

 

In de kerk:

6   feb.  Aert Lindert Aerden sijn vrouw                      6 – 0 – 0

10 mei  Antoni Pieters sijn vrouw                                6 – 0 – 0

2   dec. Lindert Verhoeven sijn twee kinderen             6 – 0 – 0

……...  Jan Lindert Aerden sijn vrouw                        6 – 0 – 0

……… Maerten ? de Vos sijn suster                            6 – 0 – 0

...........  Corn. Dingeman van Bavel sijn kint                3 – 0 – 0

             (Geld ontvangen van Heijnderick

              Cornelis Boer)

……...  Hermen Pieters kint                                          3 – 0 – 0

……… Barent  Ackermans? kint                                  3 – 0 – 0

……… Dielis Dingeman sijn vrouw                             6 – 0 – 0

……… Adriaen Matthijss. Aerdonne vrouw,

             graf en kleet                                                      6  - 8 -  0

……… De Stadhouder Willem Silvius zijn vrouw,

             graf en kleet.                                                     8  -  8  - 0

 

Archief  2507.  Inv. Nr. 854.

 

Begraafrekening over 1683.

In de kerk:

2     feb.   De Schoolmeester van de Leege Swalu begraven in de kerck.

 

Begraafrekening over 1684.

 

In de kerk:

19  mrt.  Ariaen Lens? Koecke                            6 – 0 – 0

31  mrt.  Jacop de Ruijter                                     6 – 0 – 0

24  juni  Adriaen Guijs………  sijn vrouw          6 – 0 – 0

10  okt.  Deenes Klaes Nelemans sijn vrouw       6 – 0 – 0

………  Maijken Klaes Nelemans haer kint         3 – 0 – 0

………  Wouter Mercken, graf in de kerck          6 – 0 - 0  

………  Maeijke Claes Nelemans in de kerck     6 – 0 - 0

………  Adrijaen Peeter Nelemans sijn vrouw

              graf in de kerck                                      6 – 0 - 0

………  onleesbaar                     kint                   3 – 0 – 0

………  Meester Jan Boolle Sijn dogter             6 – 0 – 0

………  Muij van de selve Schout                      6 – 0 – 0

………  Hendrick Boeren vrouw en kint             9 – 0 – 0

………  Mester  ………..          kint                   3 – 0 – 0

………  Cornelis Peeters sijn vrouw                    6 – 0 – 0

………  Jan …………. sijn kint                           3 – 0 – 0

………  Van Wouter Merkes ontvangen

              voor een graf in de kerk                          6  - 0  - 0

………  Van Leendert Jansen Verhof voor

              het graf van sijn swager                          6  -  0 - 0      

………  Van Leendert Jansen Verhof voor

              sijn kint                                                   3  -  0  - 0

 

Begraafrekening over 1685 niet (meer) aanwezig.

 

Begraafrekening over 1686.

 

In de kerk:

Heer Schout Johan van der Berch                        6 – 0 – 0

 

Kerkhof:

Dierk Jaspers                                                            voor de armen begraven.

Jacob Schrijvers                                                        voor de armen begraven.

 

Begraafrekening over 1687 niet (meer) aanwezig.

 

Begraafrekening over 1688 niet (meer) aanwezig.

 

Begraafrekening over 1689 niet (meer) aanwezig.

 

Archief 2507  Inv. Nr. 871.

 

Begraafrekening over 1690.

 

In de kerk:

………..  Adr. Tijsse sijn kint                                3 – 0 – 0

27 jan.     Hendrick Boeren sijn kint                       3 – 0 – 0

16 feb.     Cornelis Timmer het kint                        3 – 0 – 0

12 mei     Maeiken Peeters                                      6 – 0 – 0

16 juli      Cornelis Hermans sijn kint                     3 – 0 – 0

27 aug.    Jan Gleijns                                               6 – 0 – 0

10 sep.    Gijsbrecht Peeters Weelant                     6 – 0 – 0

22 okt.    Leendert Dingman sijn soon                    6 – 0 – 0

25 nov.    Jan Marmis? sijn kint                              3 – 0 – 0

8   dec.    Lambregt de Visser                                  3 – 0 – 0

24 dec.    De Heer Rentmeester Van Bodegem     6  - 0 – 0

………    Daniel Aerdonne                                      6 – 0 – 0

………    Verdroncken man                                     6 – 0 – 0

 

Archief 2507  Inv. Nr. 873

 

Begraafrekening over 1691.

 

In de kerk:

10  jan.  Cornelis Peeter Nelemans sijn kint             3 – 0 – 0

12  feb.  Zusanna Oudeboter                                     6 – 0 – 0

3    apr.  Corn. Janse sijn kint                                    3 – 0 – 0

17  apr.  Abraham van Gelooff                                  6 – 0 – 0

7    mei  Jan Hermans sijn kint                                  3 – 0 – 0

28  mei  Frans Ligthart sijn vrouw                            6 – 0 – 0

3    juni  Antoni Weelant sijn kint                             3 – 0 – 0

23  juni  Frans Ligthart                                              6 – 0 – 0

17  juli   Servaes van Tooren sijn kint                       3 – 0 – 0

1    aug.  Hendrick Boeren                                         6 – 0 – 0

23  aug.  Eikeen? Gabriels                                         6 – 0 – 0

15  sep.  Pieter van Bavel                                           6 – 0 – 0

………  Persoon die bij Mr. Silvius was gestorven  6 – 0 – 0

 

Archief 2507    Inv. Nr. 875.

Begraafrekening over 1692.

 

In de kerk:

26  feb. Jan Adriaenen sijn kint                                  3 – 0 – 0

2    mrt. Juffr. De wed. van Ds. Silvius                     Niet ontvangen

2    mei  Corstiaen van Meel sijn kint                         3 – 0 – 0

9    mei  Hendrick Jonasse                                          6 – 0 – 0

10  mei  Cornelis Peeter Nelemans sijn kint               3 – 0 – 0

10  juni  Corn. Jan Dingmans sijn kint                        3 – 0 - 0

17  juni  Stoffel Vermeulen sijn kint                           3 – 0 – 0

20  juli   Leendert Aerdonne sijn kint                          3 – 0 – 0

30  juli   Mr. Cleijnen sijn kint                                    3 – 0 – 0

21  sep.  Adriaen van Gulick                                        6 – 0 – 0

28  okt.  Adriaen Anemaet                                           6 – 0 – 0

21  nov. Jasper Jacobs                                                  6 – 0 – 0

23  nov. Corn. Dubbelman                                           6 – 0 – 0

………. Twee kinderen van Adriaen Anemaet in de

              Helkant                                                           6 – 0 – 0

 

Archief 2507.  Inv. Nr. 877.

 

Begraafrekening over 1693.

 

In de kerk:

11  feb.  Adam Boote sijn kint                                     3 – 0 – 0

1    apr.  Juffr. Frisvogel                                              6 – 0 – 0

21  apr.  Schout van Drimmelen                                8 – 8 – 0

              (6 gl. Kerkeregt, 2 gl. 8 st. kleet)

23  apr.  Hendrick Pinxtere sijn kint                            3 – 0 – 0

 

De Kerkeregten verhoogt

 

3    mei  Adriaen Visser sijn kint                                 4 – 10 – 0

              (Kerkeregt 4 gl. voor sinken 10 st.)

31  mei  Magriet Dubbelman haer kint                        4 – 10 – 0

10  juli   Aert van Bavel

              kerckrecht 7 – 10, kleet 3 gl.

               Sincken  1 gl.   De baer 1 gl.                        12 – 10 – 0

20  aug.  Secretaris Anemaet kerckrecht                     5 -   0  - 0

27  aug.  Wouter Cleijnis sijn kint                                4  -  10 – 0

29  aug.  Roel Cornelissen                                           11 – 18 – 0

              (Kerkeregt 7 gl. 10 st, kleet 2 gl. 8 st,

               sinken 1 gl. , en de baer 1 gl.)

17  sep.  Bartelmeeus Anemaet                                    12 – 10 – 0

27  sep.  Hermen Peeters sijn kint                                5  -  0  -  0

11  okt.  President Jan Dingmans                               12 -  10 – 0

1    nov.  Stoffel Vermeulen                                         12 -  0  - 0

22  nov.  Adriaentje den Engelse                                 11 – 18 – 0

22  nov.  Leendert Aerdonne sijn kint                           4 -  10 – 0

6   dec.   Wed. van Stoffel Vermeulen                          12 – 10 – 0

              (Kerkeregt 7 gl. 10 st, het kleet 3 gl., voor

               de baer 1 gl, huijden en op het sinken 1gl.)

20 dec.   Jan Hermen sijn kint                                       4  - 10 – 0

 

Kerkhof:

31  jan.   IJsbrant sijn dogter het kleet                           0  - 12 – 0

14  feb.   Peeter Aertsen van Meeuwen  het kleet          1  -   4  - 0

28  apr.   Leendert den Roijen van het Posthuijs, kleet 1  -  4 – 0

 

Verhoogt met meij

 

6    juni   Maeiken Lamb. haer kint                                  2  -  0  - 0

               (1 gl. voor luijden en sincken, 1 gl voor baer)

8    juni   De Kuijper die op de Gaet was gaan wonen.  Niet ontvangen

               begraven daer van.

9    juni   Corn. Arisse sijn soon en luijden met de klok 3  - 16 – 0

11  aug.  Anneken Roelen                                               3  - 16  - 0

28  aug.  Jenneke Brant                                                    4  -  8  - 0

9    sep.  Corstiaen Maas sijn kint                                    1  -   0  - 0

20  sep.  Aert van Tooren sijn vrouw                              4  -   8 – 0

6    okt.  Jenneken de Locker?                                         1  -   0  - 0

11  okt.  Willem Arisman                                                1  -  0  - 0

11  okt.  Aris de Leeuw sijn kint                                     1  -  0  - 0

16  nov. Paulus Muijten sijn vrouw                                4  -  8  -  0

17  nov. Heijltjen Geerde                                                1  -  0  -  0

27  nov. Wouter Marcus sijn vrouw                                2  -  0  -  0

28  nov. De dogter van Michiel de Leeuw

              Kleet 1 gl. 16 st. Huijden op de serk 1 gl.

              en de baer 2 gl.                                                   3  -  16 – 0

30  nov. Cornelia Michielse                                             4  -   8  -  0

10  dec.  Jacob Meeusen                                                  _________

15  dec.  Adriaentjen Cornelisse                                       4  -  8  -  0

30  dec.  Anneken den Braber                                          3  -  16 -  0

 

Archief 2507.  Inv. Nr. 879.

 

Begraafrekening over 1694.

 

In de kerk:

30  jan.  Jannigje Leenderts                                              12 – 0  - 0

28  feb.  Cornelia Jansen                                                   12 – 10 – 0

21  mrt.  Cornelis Peeters sijn kint                                     5  -  0  - 0

23  mrt.  Cornelis Pleunen                                                 12 – 10 – 0

13  apr.  Catelijn Peeters haer kint                                     5  -  0  -  0

26  mei  Cornelis Timmer sijn kint                                    5  - 10 -  0

30  mei  Adriaentje Hoeve                                                 12 – 10 – 0

20  juni  Heer Stadhouder sijn kint                                  5  -  0  -  0

11  juli   Corn. Hermans sijn kint                                       5  -  0  -  0

3   aug.  Adriaen Peeters sijn kint                                      5  -  0  -  0

15 aug.  Leendert Verhoft sijn kint                                    5  -  0  -  0

9   nov.  Adriaen Goverden sijn kint                                  4  - 13 -  0

21 nov.  Willem de Backer                                                11 – 18 – 0

23 nov.  Adriaen Pieters sijn kint                                       5  -  0  -  0

1   dec.  Barent ………..                                                    11 – 18 - 0

7   dec.  Donimee Silvius                                                  _________

             (Ds. Johannes Silvius jr. was predikant in

             Zwaluwe van 1673 t/m 1694)

 

Kerkhof:

1   jan.   Marij de Leeuw                                                    2  -  0  -  0

10 jan.   Baertman                                                              2  -  0  -  0

12 jan.   Pieternel Lappen                                                  Voor de armen.

18 jan.   Cornelis Jansen                                                    4  -  8  -  0

28 jan.   Dries Baes                                                            4  -  8  -  0

30 jan.   Annetje Ariaenen haer dogter                              3  -  16 – 0

1   feb.   Willem Arius?                                                      2 -  0  -  0

23 mrt.   Cornelis de Leeuw                                               3  -  10 – 0

8   apr.   Dogter van Maes                                                  2  -  0  -  0

24 apr.   Jenneken Lucas                                                    Voor de armen

9   juni   Huijbert Tijssen                                                    4  -  8  -  0

12 juni   Corn. Bastiaenen                                                  4  -  8  -  0

13 juni   Jan den Smits sijn vrouw                                      3  -  16 – 0

15 juni   Floor van Schendel sijn kint                                 1  -  0  -  0

17 juni   Willem Timmer sijn kint                                       1  - 0  -  0

28 juli    Jan van Bente? sijn vrouw                                     2 -  0  -  0

……..    Adriaen Monsieur                                                  1  -  0  -  0

6   aug.  Corn. Jans

3   sep.  Adriaen Jans van Ginneken                                    4  -  8  -  0

13 sep.  Adriaentje Toonen?                                                3  -  16 – 0

1   okt.  Maerten Polack sijn kint                                         1  -  0  -  0

18 okt.  Jan Marcus sijn kint                                                Memorie

8   dec.  Leendert Verhoeven sijn knegt                               3  -  16 – 0

14 dec.  Cornelis Broere sijn soon                                        2  -  0  -  0

21 dec.  Jacob Barende sijn soon                                          Memorie

28 dec.  Willem Timmer sijn soon                                        3  -  16 – 0

30 dec.  Willem Ariens sijn kint                                            1 – 10 - 0

 

Archief 2507.  Inv. Nr. 881.

 

Begraafrekening over 1695.

 

In de kerk:

2   jan.    Cornelis Pr. Nelemans sijn kint en voor kerck-

               regten ontvangen                                                    4  -  15 – 0

4   jan     Leendert Aerdonne sijn kint                                  4  -  15  - 0

27 feb.    Maerten de Vos sijn soontje                                  10 – 16 – 0

6   mrt.   Anneken Priemers?                                                 12 – 10 – 0

20  mrt.   Maerten de Vos                                                      12 – 10 – 0 

…. mrt.   Hendrik Pinxteren sijn vrouw                                 11 – 18 – 0

21  apr.   Leendert Aerdonnen                                                11 – 18 – 0

27  apr.   Kint van De Vos                                                      12 – 10 – 0

1    juni   Corn. Timmers sijn kint                                           4  - 15 – 0

12  juni   Mr. Hendrick van Os                                               12 – 10 – 0   Memorie

26  juni   Jochimus de Zwart                                                   11 – 18 – 0

1    juli    Puneken Dingmans, wed. Mr. De Zwart                   12 – 10 – 0

26  juli    Mattist van Geel                                                        12 – 10 – 0

28  juli    Bastiana de Zwart                                                      12 – 10 – 0

20  aug.   Danel Pauwelse                                                         11 – 18 – 0

16  okt.   Neeltje Corn. Pleunen                                                12 – 10 – 0

19  nov.   Josijntje van Gulik                                                    12 – 10 – 0

24  nov.   Lijsbet van Gulik                                                       11 – 18 – 0

 

Kerkhof:

9   jan.     Catelijn van Hapert                                                   3  - 16 – 0

9   jan.     Neeltje Buurmans  haer dogter                                 1  -  0  -  0

9   jan.     Bastiaentje Timmers                                                 3  - 16 – 0

9   jan.     Dingna Cavelaers                                                      4  -  8  -  0

14 jan.     Huijg Struijk  een kint                                               1  -  0  -  0                                        

31 jan.     Peeter van Dongen sijn vrouw                                   3  -  16 -  0

10 mrt.    Knecht van s’Heeren Huijs                                      3  -  16 – 0

13 mrt.    Suster van de Quandentant                                        3  -  16 – 0

6   apr.    Kint van Tackenhoeff                                                1  -    0  -  0

20 apr.    Eijken  Tijssen                                                            3  -  16  - 0

20 apr.    Arme vrouw of kint                                                    Memorie

23 apr.    Arme vrouw                                                               Memorie

24 apr.    Cornelis Rolaff sijn kint                                             2   -  0  -  0

26 apr.    Cornelis Roelen                                                          1   -   0  -  0

1   mei    Commer Leenders                                                       2  -  0  -  0

1   mei    Ligthart sijn kint                                                         1  -   0  -  0

10 mei    Jan Dircken sijn kint                                                   1  -  0  -  0

10 mei    Wouter Marius sijn kint                                              1  -  10  -  0

10 mei    Willem Gerrits sijn kint                                               Memorie

19 mei    Jan Marius sijn kint                                                     Memorie

1   juli     Maerten Gielen sijn kint                                              1  -  0  - 0

1   juli     Keniere? sijn kint                                                         1  -  0  -  0

8   juli     Willem Gerrits sijn kint                                               Memorie

26 juli     Aert van Tooren sijn kint                                             1  -  0  - 0

28 juli     Aert van Tooren sijn vrouw                                         2  -  0  -  0

14 aug.   Jan Marius                                                                    1  - 18 – 8

4   sep.   Leendert Ligthart  sijn kint                                           1  -  0  -  0

8   sep.   Dingman Rolaff met de grote baer                              2  -  0  -  0

18 okt.    Tomes? sijn kint                                                            1  -  0  -  0

20 okt.    Willem Hartman sijn kint                                             1  -  0  -  0

27 okt.    Jacobus van Toren sijn kint                                           1  -  0  -  0

28 okt.    Paulus Nuijten sijn kint                                                  1  -  0  -  0

14 nov    Antonij Rommen                                                            3  - 16 - 0

19 nov.   Servaes van Tooren sijn vrouw                                      4  -  8  -  0

24 nov.   Botbijl sijn kint                                                               1  -  0  -  0

7  dec.    Den Decker sijn kint                                                        1  -  0  -  0             

18 dec.   Cornelis Domine                                                             2  -  0  - 0

19 dec.   Marcelis Hoeven sijn vrouw                                           3  - 16 - 0                     

………  Een man van den Hout die hier doorgebragt wiert.         3  - 16 -  8

 

Archief  2507   Inv. Nr. 883.

 

Begraafrekening over 1696.

 

In de kerk:

 

11  jan.   Huijbregt van Gulik                                                         11 -  18 – 0

21  jan.   Peeter Nelemans sijn kint                                                 4  -  15 – 0

24  feb.   Jan van Gulik sijn kint                                                      4   -  15 – 0

26  feb.   Jan Willem Huijben                                                          11 -  6  -  0

17  mrt.  Dingentje Tomas                                                               11 -  18 – 0

20  mrt.  De oude matres Heijltje                                                    11 -   18 – 0

9    mei   Jannegie van Sprang                                                         11 -   18 – 0

9    mei   Corn. Timmer sijn vrouw                                                  12 -   10 – 0

16  mei   Cornelia Botbijl                                                                 12 -  10  - 0

17  juni   Cornelis van Bavel  sijn kint                                              4  -   15 – 0

3    juli    Pr. Den Engelse sijn kint                                                    4  -   15 – 0

9    juli    Maerten de Vos sijn dochter                                              10  -  16 – 0

19  aug.   Gerrit Peeterman sijn kint                                                   4  - 15 – 0

7    sep.   Adam Boot sijn soon                                                          11 -   18 – 0

23  sep.   Jacobus den Smit sijn kint                                                   4  -  15 – 0

3    okt.   Mr. Nicolaes Silvius sijn vrouw                                          9  -  10 – 0

17  okt.   Wouter den Engelsen sijn kint                                              4 -   15 – 0

21  okt.   Boot sijn kint                                                                        4  -   15 – 0

21  okt.   Pr. den Engelse sijn kint                                                       5  - 15 -  0

………   Dominee? Robbregt Peeterman sijn kint                             5  -  15  - 0

30  okt.   Wouter den Engelse sijn kint                                               4  -  15  - 0

30  okt.   Dominee van de Vis sijn kint                                              4  -   15  - 0

10  nov.   Martijntjen Ackerman                                                         11 -  18 – 0

27  nov.   Cornelis van Bavel                                                               5  -  5  -  0

6    dec.   Gheloupe sijn kint                                                                 4  -  15 – 0

11  dec.   Cornelis Peeters sijn kint                                                      4  -  15 – 0

23  dec.   Matres sijn (haer) kint                                                          9  -  0  -  0

26  dec.   Cornelis van Gils sijn kint                                                     4  - 15 - 0

29  dec.   Mr. Cleijn sijn kint                                                               4  -  15 – 0

 

Kerkhof:

 

10  jan.   Willenijs Brant van het Posthuijs                                         2   -  0  - 0

21  jan.   Peeter Nelemans sijn kint, is in de kerck gebracht.

14  feb.   Jenneken Willems                                                                  2  -  0  - 0

24  feb.   Maten dogter haer kint                                                           1  -  0  - 0         

28  feb.   Huijb. Van Gastel sijn kint                                                     1  -  0  - 0

19  mrt.   Wouter Ariens                                                                        2  -  0  - 0

6    apr.   Jan Jacobs Hoevenaer                                                             2  -  0  - 0

11  apr.   Adr. Mor sijn kint                                                                   1  -  0  -  0

23  apr.   Jan den Boker                                                                          2  -  0  - 0

2    mei   Leendert Witbol                                                                      2  -  0  -  0

22  mei   Jan Dirken Hoevenaer sijn kint                                             1  - 10  -  0

14  juni   Martijntje Dubbelman haer kint                                            1  -  10 – 0

29  juni   Teuntje Dingmans haer kint                                                  1  -  10 – 0

7    juli    Cornelia Lucas                                                                       3  -  16 – 0

7    juli    Cornelia Lucas haer kint                                                        1  -  0  -  0

16  juli    Adriaentje Huijberden                                                            1  -  0  -  0

17  juli    Catelijn Schutters                                                                   4  -   8   - 0

24  juli    Adr. Goverden sijn soon met kleet                                         4  -   8  -  0

6    aug.   Maximiliaen Meijers sijn kint                                                1  -   0  -  0

26  aug.   Anneken Knoops  sonder kleet                                               2  -  0  -  0

26  aug.   Jan Tomas sijn kint                                                                 1  -  10 – 0

5    sep.   Crijntje? Frans                                                                         3  -  16 – 0

5    sep.   Jan Dubbelbroek sijn kint                                                        1  -   0  -  0

12  sep.   Jan Tomas sijn kint                                                                  1  -  10  - 0

12  sep.   Adriaen Dingmans sijn kint                                                     1  -  10 -  0

6    okt.   Aert van Toren sijn kint                                                            1  -   0  -  0

9    okt.   De Wagenmacker sijn kint                                                      1   -  0  -  0

12  okt.   Peeter Ansems sijn kint                                                             1  -  10  -  0

18  okt.   Wouter Goetbroot sijn kint                                                       1  -   0  -  0

30  okt.   Willem Timmers sijn kint                                                         1  -  10 -  0

16  nov.  Dirk den Metselaer sijn kint                                                     1  -   0  -  0

28  nov.  Dirk de Vroom sijn arme kint                                                    Memorie

30  nov.  Paulus Nuijten sijn kint                                                             1   -  10  - 0

14  dec.  De Scholier van de meester met het kleet                              4  -  10  -  0

23  dec.  Huijch Struijk sijn kint                                                               1  -  0  -  0

 

Archief  2507   Inv. Nr.  885.

 

Begraafrekening over 1697.

 

In de kerk:

 

27  jan.   Jan Hermans sijn kint                                                               5  -  5  -  0

11  feb.   Peeter Nelemans sijn kint                                                        5   -  5  - 0

26  feb.   Frans Paessen sijn vrouw                                                         12 – 10 – 0

26  feb.   Gerret Boesers sijn kint                                                            4  -  15  - 0

28  aug.  Maeijken Peeterman                                                                 12  - 10 – 0

6    nov.  Huijch Struijck sijn vrouw                                                       11  -  18 – 0

3    dec.  Nuijt Dircken                                                                            12  -  10 – 0

20  dec.  Corn. Pieters het kint                                                                 4   -  15 -  0 

 

Kerkhof:

 

2    jan.   Jan Marcus sijn kint                                                                  1   -  10  - 0

20  jan.   Klaesken haer dogter                                                                3   -  16  - 0

27  jan.   Laurijs Boeren sijn dochter                                                       2   -  0  -  0

3    feb.   Jan Aerden sijn kint                        

4    mrt.   Corn. Rollaff sijn kint                                                              1   -   0  -  0

13  mei   Roel de Wijs sijn kint                                                               2   -  0  -  0

26  mei   De stomme Mari haer kint                                                      Voor de armen

7    juni   Adriaen Leeuwen sijn kint                                                       1   -  0  -  0

15  juni   Maeijke Kuijpers                                                                      3   -  16 – 0

7    juli    Cornelis Corput                                                                        2  -   0  -  0

3   aug.   Adr. Monsieur sijn kint                                                            1   -  0  -  0

4   aug.   Adriaentje Lappers haer kint                                                    1   -  0  -  0

10 aug.   Marcelis Hoeven sijn kint                                                         1  -  0  -  0

20 aug.   Maximiliaen Meijers sijn kint                                                   1  -  0  -  0

3   sep.   Dingman Visseren sijn kint                                                       1  -  0  -  0

3   sep.   Verdroncken kint                                                                       Memorie

6   okt.   Jannigje Boeren haer kint                                                          Niet betaelt

15 okt.   Dilis Peeters                                                                              4  -  8  -  0

22 nov.  Aert Boeren sijn kint                                                                 1  -   0  -  0

24 nov.  Eijken Peeter Dilen sijn neeff                                                    3  -  16  - 0

3   dec.  Willem Timmers sijn kint                                                          1  -  10  - 0

          

Archief  2507   Inv. Nr. 887.         

 

Begraafrekening over 1698.

 

In de kerk: 

17  jan.  Jenneke, vrouw van Adam van Tooren                                    11  -  18  -  0

23  jan.  Peeter Silvius, sonder kleet                                                       9   -   10  - 0

9    feb.  Wouter Jans den Engelsen                                                        12  -   10  - 0

16  feb.  Neeltje Crijnen                                                                          11  -  18   - 0

18  feb.  Juffr.  Dingmans                                                                       9   -   10  - 0

12  mei  Kint van Jacob de Smit                                                             4   -   15  -  0

27  juni  Kint van  Costiaen van Meel                                                     4  -    15  -  0

16  sep.  Soon van Bartelmeeus Anemaet                                               12  -   10 – 0

26  sep.  Kint van Adriaen Goverden                                                       4  -   15  - 0

30  nov. Kint van Klaes van Saerloos                                                      4  -   15  -  0

7    dec. Neeltjen Huijgen                                                                        11 -   18  - 0

8    dec. Kint van Velthoven                                                                     4   -   15  - 0

25  dec. Adam van Tooren                                                                       11  -   18  - 0

29  dec. Kint van Mr. Sebastiaen Anemaet                                              4   -   15  - 0

 

Kerkhof:

2    jan.  Eenen Engelman begraven, daer niet van ontvangen.

16  jan.  Antonij van Gulik  een kint                                                         1  -   0  - 0

17  jan.  Pieternel Huijshouwer                                                                 5   -  0  -  0

18  jan.  Anneken Roskam                                                                        2   -  0  -  0

24  jan.  Vrouw van Jan Marius                                                                3   -  16 – 0

5    feb.  Jenneke Jans                                                                                Van de armen

13  feb.  Wouter Fransen                                                                           3   -  16  - 0

25  feb.  Vrouw van  Adriaen Dingmans                                                  3   -   16  - 0

2    mrt.  Neel Kommeren                                                                          __________

3    mrt.  Een arme vrouw                                                                          Memorie      

26  mrt.  Adriaen Jans                                                                                2  -  0  -  0

15  apr.  Soon van  Maeijke Lambregts                                                     4  -  8  - 0

20  apr.  Thomas Dingman                                                                         3  -  16 – 0

24  mei  Kint van Adriaen Monsieur                                                          1  -  0  -  0

2    juni  Kint van  Marcelis Hoeven                                                           1  -  0  -  0

2    juni  Cornelis Roelen, met het kleet uijt last van de armmeester     _________

14  kini  Kint van Adriaen Monsieur                                                          1  -  0  -  0

28  aug.  De weduwe van Cornelis Roelen                                                  Voor de armen

3    sep.  Vrouw van  Adriaen van Diest                                                     3   -  16  - 0

26  sep.  Kint van Adriaen Huijben                                                            1   -  0  -  0

30  sep.  Hendrik Maes                                                                               1  -  16  - 0

1    nov. Kint van Pr. Botbijl                                                                       1  -  0  -  0

2    dec. Kint van Wouter Franse                                                                 1  - 10 – 0

5    dec. Kint van Dingman Visseren                                                           1  -  0  - 0

14  dec. Kint van Wouter Visseren                                                              1  -  0  -  0

18  dec. Vrouw van Jan Zweep                                                                   1  -  16 – 0

 

Archief  2507   Inv. Nr. 889.

 

Begraafrekening over 1699.

 

In de Kerk:

12  jan.  Kint van Cornelis Ackerman                                                          5  -  0  - 0

17  juni  Kint van   Jan Luijcks                                                                    4  -  0  - 0

20  sep.  Kint van Nijs Janse                                                                        4  -  15 – 0

13  dec.  Soon van Heijn Pinxteren                                                              12 – 0  - 0

17  dec.  Van de Heer Beens die op de Swalue gestorven was.               12 – 0  - 0

 

 Kerkhof:

1    jan.  Kint van Huijbert van Gastel                                                          1  -  0  -  0

12  jan.  Maeijken Bus                                                                                   3  - 16 – 0

12  jan.  Kint van Ar. Polack                                                                         1  -  0  - 0

12  mrt. Een vrouw uijt de Helkant                                                              3  -  16 – 0

12  apr.  Vrouw van Reijnier Cools                                                               4  -  8  - 0

6    juni  Kint van de dogter van Cornelis Vriens                                          1  -  10 – 0

25  juni  Kint van de Torens                                                                           1  - 10 – 0

29  juli   Knegt van Floor van Schendel                                                         5  -  0  -  0

1    sep.  Kint van Marrij van Hapert                                                             1  -  0  -  0

28  sep.  Kint van Lambert de Visser                                                             1  -  0  -  0

25  okt.  Kint van Ligthart                                                                              2  -  0  - 0

3    nov. Vrouw uijt de Helkant                                                                     3  -  16 – 0

27  nov.  Kint van Huijch van Gent                                                               1  -  0  -  0

30  nov.  Jan van Bavel                                                                                   4  -  1  -  8

 

Archief  2507  Inv. Nr. 891.

 

Begraafrekening over 1700.

 

In de Kerk:

1    jan.  Zoon van de Heer President Schepen Antoni Anemaet                12  -  10  -  0

13  jan.  Leendert Ardonnen                                                                           9   -  0  -  0

17  mrt.  Dogter van Robbrecht Peeterman                                                     5  -  10  - 0

25  mrt.  Mr. Jan van Breda                                                                            __________

9    mei   Jan Capp(tein?)                                                                                11  -  18  -  0

28  mei   Mr. Nicolaes Silvius                                                                        12  -  10 -  0

14  juni   De Heer President Antoni Anemaet                                                9   -  10  -  0

23  juni   Jenneke Paessen                                                                              12  -  10  -  0

13  juli    Kint van  Peeter  Dubbelman                                                           5   -   0  -  0

29  aug.   Kint van Willem Wagemans                                                            5   -  0  -  0

8    sep.   Kint van de Heer Stadhouder  Anemaet                                         5   -  0  - 0                                     

25  sep.   Peeter Antonie Weelant                                                                    6  -  0  -  0

28  sep.   Kint van Mr. Geereds?  Anemaet                                                    6   -  0  -  0

19  nov.  Kint van Wouter den Engelsen                                                        5   -  0  -  0

3    dec.  Kint van Gerrit Boessers                                                                  5  -   0  -  0

 

Kerkhof:                                          

16  jan.   Kint van Cornelis Botbijl                                                                1  -  10  - 0

21  jan.   Adriaen Barende                                                                              2  -   0  -  0

26  jan.   Kint van Paulus Nuijten                                                                   1   -  0  -  0

14  feb.   Neeltjen Buurmans                                                                          3   -  16  - 0

………   Adriaen Moir? op de Made                                                              3   -  16  - 0

17  feb.   Kint van Leendert den Royen                                                          1   -  10  -  0

22  feb.   Een schipper van Oosterhout                                                        2  -  0  -  0

23  feb.   Kint van Adriaentje Huijbrechts                                                      

25  feb.   Hendrik Timmerman                                                                        2  -  8  -  0

5    mrt.   Teuntje Dingman                                                                             1  -  0  -  0

7    mrt.   Arme vrouw                                                                                     Memorie

17  mrt.   Kint van Jan de Hoovenier                                                             1  -  0  -   0

12  apr.   Jan van Beeck                                                                                   3  -  16 – 0

30  apr.   Kint van  Mari van Hapert                                                               1  -  0  -  0

2    mei   Kint van  Jan Dirke                                                                          1  -  0  -  0

4   mei    Adriaen Teeuwen                                                                             3  -  16  - 0

11 mei    Adriaentje Lappers                                                                           2   -  0  -  0

20 mei    Een arme jongen                                                                              Memorie

26 mei    Laureijs Boers

27 mei    Dirck de Koetsier                                                                            4   -  8  - 0

4   juni    Jacob Barends                                                                                  2   -  0  -  0

8   juni    Vrouw van Adriaen Schellekens                                                      2  -  0  -  0

4   juli     Kint van Aert van Tooren Knoopmaecker                                     Memorie

27 juli     Peeter Aerts Boot                                                                             3  -  16  - 0

18 aug.    Kint van Aert van Tooren                                                               1  -  0  -  0

29 aug.    Kint van Musters                                                                             1  - 10  - 0

9   sep.    Kint van Floor van Schendel                                                           1  -  0  - 0

27 sep.    Kint van ………  Jans                                                                      1  -  0  -  0

10 okt.    Kint van Adriaen Monsieur                                                              1  -  0  -  0

2   nov.   Kint van Cornelis Paesen                                                                  1  - 0  -  0

15 dec.   Adriaen Hulshout                                                                              3  -  16  -  0

 

Archief  2507   Inv. Nr. 893.

 

Begraafrekening over 1701.

 

In de Kerk:

23  feb.  Kint van Jan Hermans van Raemsdonk                                            5  -  0  -  0

26  mrt.  Jacobus van Lit                                                                                 _________

12  mei  Kint van Cornelis Dubbelman                                                          5  -  10 – 0

12  mei  Vrouw van Antoni Claes Nelemans                                                  12 – 10 – 0

11  juni  Wed. Samel Aerdonne                                                                      12  - 10 – 0

25  sep.  Antoni Claes Nelemans                                                                     12 -  10 – 0

3    okt.  Maeiken Claes Nelemans                                                                  12  - 10 - 0                    

23  okt.  Kint van Mr. Severijn  ……..                                                            5  -  0  -  0

1    nov. Kint van Huijg Jansen Struijck                                                          5  -  0  -  0

14  nov. Hendrick Roelen                                                                                11 -  18 – 0

18  nov. Kint van Cornelis Ackermans                                                             5  - 0  -  0

22  nov. Jan Janse Lucas                                                                                   12  - 10 – 0

14  dec.  Frans Paessen                                                                                     12 – 10 – 0

 

Kerkhof:

………   Kint van Dingman Visseren                                                               1 – 0 – 0

13  feb.  Kint van Cornelis Arisman                                                                  1 – 0 – 0

28  mrt.  Wed. van Dilis Rolaff                                                                         4 – 8 – 0

8    apr.  Kint van Leendert den Braber                                                              1 – 0 – 0

15  mei  Jan Crijnen Munters?                                                                           4 -  8 – 0

5    juni  Kint van Jan Dirken Hoevenaer                                                           1 – 0 – 0

18  juni  Maria Cornelia van Meer, vrouw van Pr. Van Aken                           4 – 8 – 0

29  juni  Kint van Huijg van Gent                                                                      1 – 0 – 0

11  juli  Kint van Aert van Beer                                                                          1 – 0 – 0

26  juli  Soon van Adriaen Cornelis Roelen in de Helkant                                2 – 0 – 0

5    aug. Wed. van Commer Leenen                                                                    2 – 0 – 0

9    aug. Kint van Mattijs Janse                                                                           1 – 0 – 0

13  aug. Kint van Jan Maerten van Vrachelen                                                    1 – 0 – 0

29  sep. Adriaen Miermans Vrouw voor zoon                                                   1 – 0 – 0

9    okt. Antoni Cleijs sijn kint                                                                            1 – 0 – 0

23  okt. Frans Ligthart                                                                                         4 – 8 – 0

24  okt. Kint van Cornelis Baren                                                                         1 – 0 – 0

4    dec. Kint van Michiel van Gulik                                                                    1 – 10 – 0

   

Memorie posten in het jaar 1701.

 

1 mrt.  Vrouw van Leendert Rollaff                                Memorie

16 mrt. Kint van Antoni Ligthart                                    Memorie

1   apr. Bartel de Wijs van Kampen                               Memorie

1   apr. Een kint van de armen                                        Memorie

28 mei  Kint van Jan Janse van Oorschot                       Memorie

28 juni Jannigje Rollaff                                                   Memorie

28 sep. Kint van Jan de Visser                                        Memorie later 1 – 0 – 0

2   okt. Barbel Jans uijt de Helkant                                 Memorie

10 okt. Kint van Cornelis Broer                                       Memorie

16 nov. Aris Hermans, van de armen                               Memorie

1   dec. Kint van Huijbman? Van de armen                      Memorie

23 dec. Kint van Jan Marcusse                                        Memorie

 

Archief  2507  Inv. Nr. 895.

 

Begraafrekening over 1702.

 

In de kerk:

13  jan.  Kint van Robbrecht Pieterman met de

              cleijne baer zonder kleet                                                                   5   -  10  -  0

14  feb.  Dogter van Aert van Bavel met de groote en beste kleet                  11 -  10  -  0

1    mrt.  Kint van Willem Wagemans sonder baer en kleet                              5   -   0   -  0

1    mrt.  Kint van Geeret Anemaet met cleijne baer en kleet                           6   -   0   -  0

2    apr.  Kint van Cornelis Timmers                                                                  5   -  0    -  0

7    mei  Kint van Peeter Nuijten                                                                        5  -   0   -   0

8    mei  Antoni Goverden                                                                                  5   -   0   -  0

30  aug. Kint van Jan Hermans                                                                           5  -   0   -  0

12  sep. Kint van Corstiaen van Meel met de cleijne baer zonder kleet             5   -   10 -  0

18  sep. Kint van Mr. Cleijn zonder kleet en baer                                              5   -   0   -  0

21  sep. Kint van Cornelis den Engelse                                                               5   -   10 -  0

12  nov. Cornelia Ackermans met de cleijne baer                                               5   -   10  - 0

 

Noch ontvangen van de kinderen van Slinx voor kerkenregten                          7   -   10  -  0

Van de wed. van Peeter Loonen?                                                                         7  -    10  -  0

Van Adriaen Corn. van Drimmelen voor kerkregten van sijn kint                      3   -    3   -  0

 

Kerkhof:

10  jan.  Kint van Barent Ad. Barents sonder kleet en baer                                 1   -  0  -  0

31  jan.  Huijbert Meeuse met het middelste kleet en groote baer                    4   -   8  -  0

25  feb.  Anneken Maes sonder kleet en groote baer                                            2  -   0   -  0

26  feb.  Kint van Jan de Jong sonder baer                                                           1   -   0  -  0

6    mrt. Adriaen Maes met de groote baer                                                            2  -   0   -  0

12  mrt. Kint van Johannes Huijbertse sonder kleet en baer                                 1   -  0   -  0

26  mrt. Kint van Leendert Leendertse                                                                  1   -   0  -  0

14  mei  Antoni van Beyeren                                                                                 4   -  8  -  0

24  mei  Kint van Arie Joosten derde kleet en cleijne baer                                3   -  6  -  0

5    juni  Jan Willems tweede kleet en groote baer                                             4   -   8  -  0

13  juni  Kint van Antoni Beljaert                                                                         1   -   0  -  0

29  juni  Claes van Poppel sonder kleet                                                                 2   -  0  -  0

6    juli   Maerten van Poppel                                                                                  2  -  0  - 0

12   juli  Kint van Leendert Crijnen den Royen met cleijne baer                          1   -  10 – 0

7   aug.  Kint van Wouter Visseren                                                                        1   -  0  -  0

14 aug.  Vrouw van Dingman Visseren                                                                 4  -  8  -  0

14 sep.  Kint van Adriaen Dingman Cleijs                                                            1   -  0   -  0

22 sep.  Kint van Cornelis Botbijl                                                                          1   -  0  -  0

29 sep.  Kint van Wouter Marius                                                                            2   -  0  -  0

29 sep.  Kint van Wouter Visseren                                                                         1  -   0   -  0

3   nov. Vrouw van Pieter Pauwelse                                                                       3   -  16 -  0

3  nov.  Cornelis Wageman                                                                                     2  -  0  -  0

8  nov.  Kint van Adriaen Cornelis Roelen                                                             1  -  0  -  0

23 nov. Vrouw van Jan Corn. van Oosterhout                                                        2  -  0   -  0

26 dec. Kint van Marcelis Hoeve                                                                           2  -   0  -  0

27 dec. Johan de Vroon                                                                                          2  -   0   -  0

 

Archief  2507   Inv. Nr.  897.

 

Begraafrekening over 1703.

 

In de kerk:

 

11  feb.  Kint van Hendrik de Beer   sincken                                                         5   -  0  -  0

4    apr.  Kint van Peeter Nelemans   sincken                                                         5   -  0  -  0

31  mei  Kint van Slinx in de Moerdijk                                                                 5   -  0  -  0

16  juli   Pieternella Geerden met sincken, baer en kleet                                     12 – 10  - 0

28  juli   Kint van Jan Lucas met sincken en baer                                                   5   -  0  -  0

9    sep.  Kint van Pieter van Bavel                                                                         5    -  0  -  0

23  sep.  Kint van Jan Hermans, sincken en baer                                                    5  -  10  -  0

4    okt.  Kint van Denijs Jansen                                                                              5   -  10 -  0

20  okt.  Deselve nog een kint begraven sijnde een groot lijk met de baer

              en sincken                                                                                                 9   -   10  - 0

2    nov.  Kint van Jan Baes van de Steenplaets                                                     5   -   0   -  0

6    nov. Kint van Mr. Cleijnen                                                                               5   -   0  -  0

30  nov. Elisabet van der Eijnden                                                                           12 -   10  - 0

1    dec. Kint van Wouter den Engelsen                                                                   5   -   10 -  0

18  dec. Vrouw van Job Marius (Marcus)                                                               12  - 10  - 0

21  dec. Adriaen van der Woel                                                                                 12  - 10  - 0

27  dec. Kint van Peeter Dubbelman                                                                        5   -  1   -  0

 

Kerkhof:

                 

18  jan.  Kint van de armen                                                                                      Memorie

22  feb.  Adriaen Botbijl sincken en baer en kleet                                                  3  - 16  -  0

25  mrt.  Neleken?  Timmers        baer en kleet                                                      4   -   8  -  0

6    mei  Kint van Peeter Cornelis                                                                           1   -  0  -  0

30  mei  Kint van Tomas Lugthart                                                                          1   -   0   -  0

10  juni  Kint van Bastiaen Botbijl                                                                          1   -   0  -  0

15  juni  Kint van Mattijs van Kappel                                                                     1   -   0  -  0

17  juni  Kint van Aert van der Burcht                                                                    1   -   0  -  0

29  juni  Kint van Ad. Commeren                                                                            1   -  0  -  0

17  juli   Kint van Jan de Been                                                                                  1    -  0  -  0

5    aug.  Kint van Aert van Beers                                                                            1   -  0  -  0

22  aug.  Kint van Barent Adr. Barende                                                                   1   -   0  -  0

23  aug.  Kint van Servaes van Tooren                                                                     1   -  0  -  0

28  aug.  Kint van Prins uijt de Helkant  (wert uijtgetrocken) (administratief)     1   -  0  -  0

14  sep.  Dogter van Huijbert Wm. Roelen  Sincken/ baer/kleet                              4   -  8    - 0

15  sep.  Kint van Hendrik van de Hoeff                                                                  1   -  10  -  0

4    okt.  Kint van Huijbert van Gastel                                                                      1   -   10 -  0

6    nov. Vrouw van Leendert den Braber  Sincken/baer/kleet                                 4    -  8   -  0

10  nov.  Kint van Cornelis Kuijpers                                                                         1   -  10  - 0

12  nov.  Domine uijt de Lage Swalue                                                                       1   -  0  -  0

13  nov.  Kint van Govert Botbijl                                                                              1   -  0  -  0

21  nov.  Kint van Jan Gerrits                                                                                    1   -  0  -  0

26  nov.  Kint van Peeter Janse Vos                                                                           1  -  0  -  0

8    dec.  Kint van Maximiliaen Meijers                                                                     1   -  0  -  0

18  dec.  Antoni Aerdonne                                                                                          4   -  8  -  0

18  dec.  Hendrik Meel                                                                                               1   -  0  -  0

 

Archief  2507.  Inv. Nr. 899.

 

Begraaflijst  over 1704.

 

In de kerk:

 

1    feb.  Vrouw van Sebastiaen Anemaet                                                              12  -  10  - 0

21  feb.  Kint van Christina Brouwers                                                                    5   -  10  - 0

21  feb.  Kint van Leendert Verhoeven  Sincken/baer/kleet                                  6   -  0  -  0

31  mrt. Dogter van Nuijt Dircken                                                                          11 – 18 – 0

4    apr.  Dogter van Leendert Dingmans                                                                12  - 10 – 0

3    juni  Adriaen Dubbelman                                                                                  12  - 10 – 0

17  sep.  Kint van Cornelis den Engelse                                                                   5   -  0  - 0

 

Kerkhof:

 

7    jan.   Vrouw van een toger (trekt schepen voort)                                              1  -  7  -  8

9    jan.   Pieternel Paessen    voor de armen                                                            Memorie

19  jan.   Kint van Wouter van Meeuwen                                                                1   -  0  -  0

3    feb.   Den jongen van Huijbman.  Van de armen                                               Memorie

1   mrt.   Een vrouw van de armen                                                                           Memorie

3   mrt.   Kint van Jan van Tilborch                                                                         1  -  0  -  0

8   mrt.   Kint van Jan van Tilborch                                                                         1   -  0  -  0

9   mrt.   Kint van de wed. van Peeter Aertse Boot                                                  1  -  10 -  0

12 mrt.   Kint van Adriaen Teeuwen                                                                        1  -  0  -  0

22 mrt.   Marcelis Jan Hoeven. Sincken/baer                                                           1   -  13 – 0

25 mrt.   Kint van Wouter Visseren                                                                          1  -  10  - 0

3   apr.   Dogter van Cornelis Swaen                                                                        2   -  0  - 0

30 apr.   Zwager van Leendert Commeren.  Voor de armen                                    Memorie

1   mei   Kint van Jan Geerden                                                                                 1  -  0  -  0

20 mei   Kint van Wouter van Beers                                                                        2   -  0  -  0

25 mei   Kint van Jan Hermans                                                                                1  -  0  -  0

29 juni   Kint van Jan van Tilborch                                                                          1  -  0  -  0

30 juni   Suster van Dirck Cornelis Geerden                                                            2  -  0  -  0

10 juli    Willem Hartman                                                                                         Memorie

18 sep.   Kint van Jan Cares                                                                                      1  -  0  -  0

24 sep.   Anneken Jansen                                                                                          3  -  16 – 0

27 sep.   Den backer Hendrik Verbraek                                                                   4  - 18 -  0

19 okt.   De man van de koetsiers wed.  Voor de armen                                         Memorie

7   dec.   Kint van Pr. Van Tooren                                                                             Memorie

17 dec.   Kint van Aris de Leeuw                                                                              1    -  0  -  0

31 dec.   Adr. Lubberts                                                                                              2  -  0  -  0

 

Archief  2507   Inv. Nr. 901.

 

Begraafrekening over 1705.

 

In de kerk:

 

14  apr.  Kint van Dingman Lucas onder een steen                                           5  -  0  -  0

11  juni  Kint van Tomas van Gulik                                                                     5  -  0  -  0

22  aug. Kint van de Hr. Secr. Anemaet

             graf vergulden, sincken, gulden baer en kleet                                     8  -  10  - 0

5    sep. Anneken? Cornet                                                                                     9  -  10  -  0

20  sep. Antoni van der Enden. Sincken/baer/beste kleet                                    12 – 10 – 0

21  sep. Kint van Hr. Seesets?                                                                               5  -  0  -  0

16  okt. Vrouw van Antoni Krop                                                                           9  -  10  - 0

 

Kerkhof:

 

20  jan.  Willem de Vroom    Sincken en baer                                                      2  -  0  -  0

20  jan.  Kint van Dirk Wielaert. Sincken                                                             1  -  0  -  0

21  jan.  Kint van Jan Adriaen de Been                                                                 1  -  0  -  0

27  jan.  Kint van Wouter van Meeuwen                                                               1  -  0  -  0

30  jan.  Kint van Antoni Stadhouders                                                                   1  -  0  -  0

26  feb.  Kint van de armen                                                                                    Memorie

27  feb.  Kint van Dingman van Eijk                                                                     2  -  0  -  0

5    mrt.  Kint van Leendert Crijnen den Royen                                                     1  -  0  -  0

7   mrt.  Jan van Tilborch                                                                                       2  -  0  -  0

21 mrt.  Maerten Janse                                                                                           2  -  0  -  0

21 mrt.  Kint van Corn. Cuijpers                                                                           1  -  0  -  0

26 mrt.  Jan Janse Spies                                                                                         2  -  0  -  0

29 mrt.  Kint van Adam Boot                                                                                2  -  0  -  0

24 apr.  Kint van Antoni van Loon                                                                        1  -  0  -  0

25 apr.  Kint van Pieter Aertse Boot                                                                      1  - 10 -  0

19 mei  Kint van Willem Domini                                                                          1  -  0  -  0

30 mei  Kint van Thomas Lugthart                                                                        1  -  0  -  0

4   juni  Kint van Wouter Huijberden                                                                    1  -  0  -  0

5   juni  Kint van Ad. Teeuwen                                                                              1  -  0  -  0

6   juni  Kint van Aert van den Burcht                                                                   1  -  0  -  0

27 juni  Kint van Adr. Monsieur                                                                            1 -  0  -  0

30 juni  Kint van Wm. Timmers                                                                            1  -  0  -  0

7   juli   Kint van Marcus Joppe                                                                             1  -  0  -  0

12 juli   Kint van Marcus Joppe                                                                             1  -  0  -  0

10 sep.  Kint van Jan Witbol                                                                                  1  -  0  -  0

20 okt.  Kint van Wm. Dominy                                                                              1  -  0  -  0

20 okt.  Kint van Laureijs Timmers                                                                       1  -  0  -  0

25 okt.  Jan Tijs van Hooghstraeten                                                                       2  -  0  -  0

25 okt.  Kint van Aert Boot                                                                                   1  -  0  -  0

12 dec. Vrouw van Paulus Nuijten. Sincken/baer/kleet.                                        4  - 8  -  0

31 dec. Sijke Visseren                                                                                            4  -  8  -  0

 

Archief  2507.  Inv. Nr. 903.

 

Begraafrekening over 1706.                   

               

In de kerk:

 

13  jan.   Vrouw van Cornelis Peeter Nelemans

         comt voor de kerck   7 – 10 – 0

         sincken                        1 -  0  -  0

         baer                             1 -  0  -  0

         kleet                            2  - 8  -  0                                                         11 – 18 – 0

9  feb. Kint van Corstiaen van Meel                                                              5  -  0  -  0

21 mrt. Kint van Jan Gulik                                                                             5 – 10 – 0

3   apr. Kint van Gerrit Boesers                                                                      5  -  0  -  0

25 apr. Kint van Jan van Gulik                                                                       5  - 10 -  0

9   mei Kint van Jan van Gulik                                                                       5 -  0  -  0

23 juni Leendert Teunis Nelemans                                                                11 -  18 – 0

16 juli  Abraham Janse Boot                                                                          11 – 18 -  0

19 aug. Vrouw van Huijg van Gelt?  Kleet 3 gl.                                            12 -  10 – 0

13 sep. Vrouw van Peeter Botbijl                                                                   12 – 10 – 0

23 sep. Thomas Huijb. Willemme

29 sep. Cornelis Peeter Nelemans                                                                  11 – 18 – 0

9   nov. Kint van Adriaen Leendert Dingmans                                                7  - 18 – 0

8   dec. Weduwe Mr. Smit                                                                             12 – 10 – 0

15 dec. Maria Boeren                                                                                      12 – 10 – 0

21 dec. Kint van Govert van Velthoven                                                          5  - 0   - 0

 

Kerkhof:

 

3   jan.  Vrouw van Cornelis Roelen                                                             2  -  0  - 0

19 jan.  Kint van Jan de Visser                                                                     1  -  0  -  0      

1  feb.  Kint van Leendert Commeren                                                                1  -  0  -  0

10 feb.  Wouter den Bisschop                                                                             2  -  0  -  0

18 feb. Kint van Roel de Wijs                                                                            1  -   0  -  0

20 feb. Soontje van Aris de Leeuw                                                                     2  -  0  -  0

24 feb. Jacob Cramers                                                                                         4  -  8  -  0

28 feb. Soon van Michiel van Gulik                                                                   2  -  0  -  0

1   mrt. Arie de Bie                                                                                              Memorie

5   mrt. Kint van Antoni Beljaerts                                                                       1  -  0  -  0

14 mrt. Kint van Roel de Wijs                                                                             1  -  0  -  0

14 mrt. Kint van Hendrik den Hovenier                                                             2   -  0  -  0

20 mrt. Adr. Stoffelen                                                                                          2  -  0  -  0

20 mrt. Kint van Leendert Janse van Raemsdonk                                                1  -  0  -  0

29 mrt. Kint van Jan Cares                                                                                   1  -  0  -  0

16 apr. Adr. Schell                                                                                                3  - 16 -  0

18 apr. Kint van Peeter Nelemans                                                                        2  -  0  -  0

20 apr. Kint van Symon Speelman                                                                       1   -  4  - 0

27 apr. Kint van Symon Speelman                                                                       1  -  0  -  0

3   mei Kint van Symon Speelman                                                                        1  -  4  -  0

6   mei Wouter Vroom                                                                                          1  -  0  -  0

11 mei Symon Speelman                                                                                       Memorie

30 mei Kint van Adriaen Domine                                                                         1  -  0  -  0

30 mei Kint van Adr. Lucglaer?                                                                            1  -  0  -  0

3   juni Kint van Michiel van Meeuwen                                                                1  -  0  -  0

8   juni Soon? van Antonij Koomans                                                                     1  -  10 – 0

16 juni Kint van Jan Janse                                                                                      1  -  0  -  0

23 juni Kint van Bastiaen Botbijl                                                                           1  -  10 -  0

1   juli  Kint van Jacob Goverden                                                                           1  -  10  - 0

6   juli  Kint van Pr. Nelemans                                                                                1  -  0  -  0

10 aug. Kint van Jacobus Lugthart                                                                         1  -  10  - 0

6   sep. Gijsbrecht Janse                                                                                          4  -  8  -  0

22 sep. Dogter van Antoni van Oers                                                                       2  -  0  -  0

19 okt. Kint van Matthijs Senssen                                                                          1  -  0  -  0

10 nov. Jan Leenen                                                                                                 2  -  0  -  0

21 dec. Vrouw van Jan Smit                                                                                   4  -  8  -  0

 

Archief  2507.  Inv. Nr. 905.

 

Begraafrekening over 1707.

 

In de kerk:

 

13  jan.  Kint van Denijs van Hasselt onder een steen                                       5  -  0  -  0

21  jan.  Kint van Dingman Lucas                                                                        5  - 10 -  0

9    apr.  Kint van Cerstiaen van Meel  met steen                                                 5  -  10 – 0

30  apr.  Kint van Tomis van Gulik                                                                      5  -  0  -  0

5    mei  Kint van Gerrit Peeterman                                                                      5  -  0  -  0

4    juli   Kint van Cornelis Ackermans                                                                 5  -  0  -  0

22  juli   Kint van Sebastiaen Anemaet                                                                 5  -  0  -  0

30  juli   Kint van Jan Hermans                                                                             5  -  10 – 0

22  aug. Sebastiaen Anemaet                                                                                12 -  10 – 0

3    sep.  Michiel Kleeff                                                                                         11 -  18 -  0

18  nov.  Claes  Rut                                                                                               11 -  18  - 0

22  nov.  Leendert Crijnen Nelemans

               graf        7  -  10

               sincken   1  -  0

               baer        1  -  0

               kleet       2  -  8                                                                                       11 – 18 – 0

28   dec. Kint van Govert van Velthoven                                                              5  -  0  -  0

 

Mr. Silvius heeft voor den rendant ontfangen het kerckregt van Adam Peeters van Dongen, naer buijten gebracht                                                                                            7  - 10  - 0

 

Kerkhof:

 

5   jan.  Arie Joosten van Cappel                                                                        4  -  8  -  0

14 jan.  Arisman                                                                                                 4  -  8   -  0

12 feb.  Kint van Aris de Leeuw                                                                         1  -  10 – 0

16 feb.  Dingman Visseren                                                                                  4  -  8  -  0

22 feb.  Kint van Adr. Visseren                                                                          1  -  0  -  0

24 feb.  Aris de Leeuw                                                                                        2  -  0  -  0

27 feb.  Kint van Bisschop                                                                                  1  -  10 -  0

28 feb.  Peeter Willemen de Been    pro deo                                                       2  -  0  -  0

1   mrt. Soon van Cornelis Barend                                                                      2  -  0  -  0

1   mrt. Kint van Willem Hartmans                                                                     1  -  0  -  0

3   mrt. Jan Willem Peeters                                                                                  4  -  8  -  0

7   mrt. Kint van Marcelis Hoeven                                                                      1  -  0  -  0

14 mrt. Kint van Pr. Smets                                                                                  1  -  0  -  0

19 mrt. Kint van Andries Coremen (Coreman)                                                   1  -  0  -  0

25 mrt. Huijsvrouw van Hendrik van Meel                                                         4  -  8  -  0

27 mrt. Vrouw van Antoni van Oers                                                                   3  -  16 -  0

4   apr.  Corn. van Sprindel.  Pro deo                                                                  _________

11 apr.  Zoon van Willem Timmer                                                                      4  -  8  -  0

15 apr.  Dogter van Huijbert van Gastel                                                              2  -  0  -  0

19 apr.  Jan Aerde …   Roode                                                                              3  -  16 – 0

6   mei  Wed. Adriaen Botbijl                                                                              4  -  8 -  0

6   mei  De dogter van deselve                                                                             3  -  16 -  0

11 mei  Adriaentie Maes                                                                                      4  -  8  -  0

18 mei  Huijbert Adr. Botbijl                                                                               3  -  16 -  0

19 mei  Paulus Nuijte                                                                                           4  -  8  -  0    

20 mei  Kint van Willem Weegemans                                                                  1  -  0  -  0

28 mei  Kint van Adr. Visseren                                                                            1  -  0  -  0

31 mei  Kint van Michiel van Meeuwen                                                               1  -  0  -  0

31 mei  Hendrik de Wever                                                                                    1  -  0  -  0

4   juni  Kint van Jan Maertens                                                                              1  -  10 – 0

8   juni  Kint van Jan de Kuijper                                                                            1  -  0  -  0

9   juni  Kint van Jan Boot                                                                                     1  -  0  -  0

11 juni  Kint van Jan Maertens                                                                              1  -  0  -  0

16 juni  Kint van Wm. Lugthart                                                                             1  -  10 – 0

16 juni  Vrouw van Wouter van Meeuwen                                                            4  -  8  -  0

17 juni  Vrouw van Andries Coremans                                                                  4  -  8  -  0

18 juni  Moeder van Antoni van Loon                                                                   3  - 16 -  0

18 juni  Kint van Frans de Kuijper                                                                         1  -  0  -  0

2   juli   Kint van Jan van Oorschot                                                                        1  - 10  - 0

4   juli   Kint van Willem Ligthart                                                                          1  -  0  -  0

11 juli   Kint van Willem Domeny                                                                         1  -  0  -  0

11 juli   Kint van Jan van Oorschot                                                                         1  -  0  -  0

23 juli   Adr. Jans van Ceters                                                                                  3  -  16 -  0

28 juli   Vrouw van Adriaen Dingman Cleys                                                          3  - 16 -  0

8   aug.  Kint van Jan van Oorschot                                                                         1  -  0  -  0

15 aug.  Jan  ………. Mulders                                                                                 3  -  16 – 0

22 aug.  Kint van Hendrik Maes                                                                              2  -  2  -  0

16 sep.  Vrouw van Leendert van Gulik                                                                  3  -  16 – 0

19 sep.  Kint van Dirk Wielaerts                                                                             1  -  10 -  0

28 okt.  Wed. Claes van Poppel                                                                               3  -  16 -  0

12 nov.  Kint van Hendrik Veermans                                                                      1  -  0  -  0

28 nov.  Jan Tomasse                                                                                               4  -  8  -  0

28 nov.  Kint van Claes Rut                                                                                     1  -  10 – 0

30 nov.  Jan van Diest                                                                                              3  -  16 – 0

30 nov.  Adr. Teeuwen                                                                                            4  -  8  -  0

24 dec.  Dogter van Willemijn Aerde                                                                      3  -  16 – 0

 

Archief  2507  Inv. Nr. 907.

 

Begraafrekening over 1708.

 

In de kerk:

 

21  jan.  Wed. Nuijt Dircken                                                                                  12  -  10 – 0

28  jan.  Vrouw van Jan Adam                                                                               11  -  18 -  0

28  jan.  Kint van Corstiaen van Meel                                                                    5   -  0  -  0

28  feb.  Kint van Adriaen Peeter Nelemans

              Kerk   4  -  0  -  0

              Sincken  baer & kleet  2  -  0  -  0                                                             6   -  2  -  0

16  mrt.  Soon van Antoni Key?                                                                              12 -  10 – 0

29  mrt.  Juffr. van den Berg                                                                                   8   -  10  - 0

3    apr.   Vrouw van Adam Boot                                                                             12  - 10 -  0

17  apr.   Peeter de Vos                                                                                            12  -  10 – 0

10  aug.   Kint van Gerrit Verhoeven                                                                       5  -  0  -  0

29  aug.   Vrouw van Huijg Jansen Struijck                                                            12 – 10 – 0

19  sep.   Kint van Jan Janse Aerdonne                                                                   5  -  0  - 0

24  sep.   Kint van Adriaen Dubbelman                                                                  5  -  0  -  0

13  dec.   Zoon van Grietjen Geerden                                                                      12  - 10 – 0

 

Kerkhof:

 

25  jan.  Kint van Nicolaes Rut                    

              Sincken 1 -  0  -  0 baer  0  - 10  - 0                                                          1    -  10  -  0

27  feb.  Kint van de selve                                                                                       1  -  0  -  0

8    mrt.  Kint van Lambert de Bie                                                                           1  - 10 – 0

20  mrt.  Denijs Kleeff                                                                                              Memorie

24  mrt.  Jan Dubbelbroeck                                                                                      3  -  16 -  0                   

5    apr.  De vrouwvader van Koomans                                                                    3  -  16 -  0

18  apr.  Jan van der Avoirt                                                                                      3  -  16 -  0

19  apr.  Wed. van Wouter Arisse de Been                                                              4  -  8  -  0

13  juni  Kint van Jochimus Huijberden                                                                   1   -  0  -  0

25  juni  Kint van Corstiaen vant Eijnt                                                                     3   - 16 – 0

5    juli   Kint van Adr. Pr. Visser                                                                             1  -  0  -  0

19  juli  Kint van Cornelis Vissers                                                                            1  -  0  -  0

21  aug. Kint van Antoni Intbos                                                                                1  -  0  -  0

31  aug. Kint van Wouter Vroom                                                                              1  -  0  -  0

2    sep. Kint van Pr. Jans Vos                                                                                   1  -  0  -  0

13  sep. Kint van Jan Boot                                                                                        1  -  10 -  0

18  sep. Kint van Corn. Kooijmans                                                                           1  -  0  -  0

11  okt. Kint van Jan Cares                                                                                        1  -  0  -  0

25  nov.Kint van Wouter van Raamsdonck                                                               1  -  0  -  0

11  dec. Kint van Adriaen Ansems                                                                            1  -  0  -  0

11  dec. Een vrouw van Buijten                                                                                 3  -  16 -  0

17  dec. Dogter van Leendert den Royen                                                                  3  -  16 -  0

20  dec. Gerret Leendert Verhooff                                                                            4  -  8  -  0

31  dec. Kint van Maerten Vaerwater                                                                       1  -  0  -  0

 

Archief  2507.  Inv. Nr. 909.

 

Begraafrekening over 1709.

 

8   mei  Kint van Aert Adams van Tooren                                                         7  -  18  -  0

1   juli   Kint van Gerrit  Boesers                                                                       5  -  0  -  0

9   sep.  Soon van Catelijn Peeter Nelemans                                                     11 -  18 -  0

22 okt.  Kint van Mattijs de Leeuw                                                                    5  -  0  -  0

10 dec. Kint van Jan Lucas                                                                                5  -  0  -  0

11 dec. Kint van Cornelis Heijmans                                                                   5  -  0  -  0

21 dec. Mevrouw van Bodegem                                                                        11 -  18 -  0

 

Kerkhof:

 

24 jan.  Jacob Adriaensen                                                                                    3  -  16  -  0

14 feb.  Cornelis Huijshouwers                                                                           3  -  16  -  0

18 feb.  Vrouw van Adriaen Commeren                                                             2  -  0  -  0

21 feb.  Kint van Leendert Commeren                                                                1  -  0  -  0

24 feb.  Kint van Jan Buurmans                                                                          1  -  0  -  0

28 feb.  Cornelis Jansen Hoevenaers                                                                   3  -  16 -  0

1   mrt.  Adriaen Miermans                                                                                 4  -  8  -  0

14 mrt.  Kint van Antoni Pals                                                                              1  -  0  -  0

27 mrt.  Kint van Andries Coremans                                                                   1  -  0  -  0

22 apr.  Vrouw van Cornelis Paessen                                                                  4  -  8  -  0

7   juni  Kint van Jan de Kuijper                                                                          1  -  0  -  0

7   aug.  Vrouw van Cornelis Peeters Intbos                                                        3  -  16 – 0

15 aug.  Adriaen Commeren                                                                                2  -  0  -  0

22 aug.  Catelijn Schouten                                                                                   Prodeo

21 sep.  Kint van Jan de Visser                                                                            1  -  0  -  0

23 sep.  Kint van Cornelis Schuurmans                                                               1  -  0  -  0

1   okt.  Het Muijtjen van Aert van Beers                                                            4  -  8  -  0

24 okt.  Kint van Marius  Joppen                                                                         1  -  0  -  0

 

Archief  2507  Inv. Nr. 911.

 

Begraafregister over 1710.

 

Kerk:

 

18 jan. Kint van Cornelis van Dooren                                                             5 – 0 – 0

3   feb. Kint van Hendrick de Beer                                                                  7 – 18 – 0

12 feb. Kint van Govert van Velthoven                                                           5 -  0  - 0

3   apr. Cornelis Jacobs Botbijl                                                                       12 – 10 – 0

5   juli  Kint van de Heer Secretaris Anemaet                                               5  -  0  - 0

15 aug. Kint van Antonij den Engelsen                                                           5  -  0  - 0

12 sep. De vrouw van Corstiaen van Meel                                                      12 – 10 – 0

12 sep. Huijbert Prins                                                                                       11 – 18 – 0

13 sep. Kint van Adriaen Cappiteijn                                                                 5  - 0 – 0

12 nov. Cornelis Ackermans                                                                            12 – 10 – 0

22 nov. Kint van Cornelis Ackermans                                                              5  - 10 – 0

11 dec. Cornelis Janse Dubbelman                                                                  11 – 18 – 0

 

Kerkhof:

 

22 feb. Kint van Jacob Geerden                                                                  1 – 0 – 0

20 mrt. Kint van Aert…  Baers                                                                   1  - 0 – 0

1   apr. Jan Tijs de Vos                                                                                4 -  8 – 0

15 apr. Kint van Wouter van Raamsdonck                                                  1 – 0 – 0

23 apr. Michiel van Gulik                                                                            3 – 16 – 0

5   mei Kint van Bastiaen Botbijl                                                                 1 – 0  - 0

8   mei Pr. Ane……….                                                                                 2 -  0 – 0

9   mei  Kint van Jan Maerten van Vrachelen                                              1 -  0 – 0

12 mei  Kint van Cor… Lan?                                                                       1  - 0 – 0

17 mei  Kint van Michiel Kleeff                                                                  1 – 0 – 0

19 mei  Kint van Teunis Anemaet                                                                1 – 10 – 0

30 mei  Kint van Jan van Oorschot                                                               1 – 0 – 0

5   juni  De vrouw van Steven van Oers                                                        2 – 0 – 0

16 juni  Lambregt Bergmans                                                                         4 – 8 – 0

8   juli   Peeter Corenmans                                                                            3 – 16 – 0

31 juli   De vrouw van Jacobus van Sundert     pro deo                               3 – 16 – 0

11 aug.  Kint van Andries Coremans                                                           1  - 0 – 0

1   sep.  De wed. Adr. Bressers                                                                    2  - 0 – 0

9   sep.  Kint van Govert Botbijl                                                                  1 – 10 – 0

20 sep.  Kint van Wouter de Vroon                                                              1 – 0 – 0

27 sep.  Kint van Jan van Tilburch                                                               1 – 10 – 0

15 nov.  Kint van Cornelis Laurijs Barende                                                 1 – 0 – 0

24 nov.  Adriaen Buurmans                                                                          3 – 16 – 0

24 dec.  Kint van Cornelis Schuurman                                                         1 – 0 – 0

 

Archief  2507  Inv. Nr. 912.

   

Begraafrekening over 1711.

 

In de Kerk:

 

16  feb.  Mariken Jansen                                                                               12  - 10 -  0

17  feb.  Vrouw van Mr. Sch…..                                                                   12  - 10  - 0

4   mrt.   Kint van de Heer President Anemaet                                             5   -  0  -  0

18 mrt.   Kint van Jan Janse van Raamsdonk                                                 5  -  0  -  0

20 mei   Kint van de Heer President Anemaet                                              5  -  0  -  0

22 mei   Kint van Adriaen Leendert Dingmans                                              11 – 18 – 0

22 juni   Kint van Hendrik Boterblom                                                            5 – 0  - 0

22 juni   Soon van Jan van Ginneken                                                             11  - 18 – 0

12 aug.  Jacob Daniel Pauwels                                                                       12 – 10 – 0

 

Kerkhof:

 

6   jan.  Kint van Jan Laurensen                                                                      Memorie

29 jan.  Cornelis …. Gies                                                                                4  -  8  -  0

14 feb.  Kint van Govert Bussen                                                                     1  -  0  -  0

27 feb.  Kint van Jan Ariens                                                                            1  - 10 – 0

10 mrt.  Kint van Jan Ariens                                                                            1  -  0  -  0

26 mrt.  Adr. Verhoeff                                                                                     3  - 16 -  0

18 ….   Corn. Barende                                                                                     3  -  16 – 0

26 ….   Kint van Willem Timmers                                                                  1  -  0  -  0

8   juni  Kint van Willem Bus                                                                          1  -  0  -  0

14 juni  Vrouw van Roel de Wijs                                                                     3  -  16 – 0

29 juni  Kint van Willem Timmers                                                                  1  -  0  -  0

22 aug.  Kint van Cornelis Broer                                                                     1 –  10 – 0

20 sep.  Kint van Adriaen Visseren                                                                  1 -  0  -  0

15 okt.  Jan Aerden                                                                                           Pro Deo

29 okt.  Vrouw van Arnoldus van Lit                                                               4  - 18 -  0

16 nov. Zoon van Adr. Ansems                                                                        3  - 16 -  0

28 dec. Kint van Cornelis Schuurman                                                              1  -  0  -  0

30 dec. Kint van Arnoldus van Lit                                                                    1  -  0  -  0

 

Archief  2507   Inv. Nr. 914.

 

Begraafrekening over 1712.

 

In de Kerk:

 

5   jan.  Mevrouwe Vivien                                                                             9  -  10  -  0

15 feb.  De Heer Bailliuw Christiaen Swaens

             Graft  7  -  10  -  0

             Sincken 1  -  0  -  0

             1  baer   2  -  0  -  0

             3  baerkleet  6  -  0  -  0                                                                     16  - 10 -  0

27 feb.  Kint van Dirk Nuijten                                                                        5  -  0  -  0

29 feb.  Kint van Dingman Nelemans                                                            5  -  0  -  0

18 apr.  Kint van Peeter Dubbelman                                                              5  -  0  -  0

28 apr.  Peeter Peeterman                                                                               11 – 18 – 0

2   juni  Kint van Timmers van Breda                                                             5  -  0  -  0

8   juni  Kint van Adr. Kappiteijn                                                                    5  -  0  -  0

28 juni  Kint van Tomas van Gulik                                                                 5  -  0  -  0

1   aug. Juffr. Johanna Christina Frisvogel                                                    12 – 10 – 0

25 aug. Mariken de wed. Snep?                                                                      12 – 10 – 0

16 sep. Kint van de Heer Penningmeester Anemaet                                     5  -  0  -  0

12 okt. Cornelis Jansen van Bavel                                                                   11 – 18 – 0

22 nov. Kint van Mattijs de Leeuw                                                                  5  -  0  -  0

29 dec. Hendrik Pinenteren   (Pinxtere?)                                                         12 – 10 – 0

 

Kerkhof:

 

1   jan.  Kint van Antoni van Loon                                                                 1  -  0  -  0

26 jan.  Kint van Jan Laurens

8   feb.  Kint van IJsack Slincx                                                                       1  -  0  -  0

21 mrt. Soon van Dubbelbroek                                                                       3  -  16 – 0

31 mrt. Vrouw van Jan den Smit                                                                    3  - 16 -  0

31 mrt. Kint van Cornelis Visseren                                                                1  -  0  -  0

11 apr. Cleijs Teunen                                                                                      3  -  4  -  0

25 apr. Jan Baen                                                                                              3  -  4  -  0

20 juni Kint van Toon Aerdon                                                                        3  -  6  -  0

24 juni Jan de Royen                                                                                       1  -  0  -  0

27 juni Kint van Jan Witbol                                                                             1  -  0  -  0

7   juli  Kint van Maerten Vaerwater                                                               1  -  0  -  0

8   juli  Jacobus Lugthart                                                                                 3  -  16 – 0

8   aug. Kint van Sliep van Brienen?                                                                 1 -  0  -  0

12 aug. Sijmen van Strienensas                                                                        prodeo

16 aug. Broer van Peeter Cornelis Roelen                                                       3  - 16 -  0

29 aug. Kint van Willem Bus                                                                           1  -  0  -  0

5   sep. Kint van Jacobus Barenden                                                                  3  -  4  -  0

7   sep. Maaiken Lamberden                                                                             4  -  8  - 0

7   sep. Jan Adriaense Verbeek                                                                         3  -  16 – 0

9   sep. Kint van Marius Joppen                                                                       1  -  0  -  0

14 sep. Willem Leendert Menheer                                                                    Prodeo

12 okt.  Kint van Wouter van Meeuwen                                                           1  -  0  -  0

25 okt.  Kint van Mattijs van Kappel                                                                Prodeo

2   nov. Kint van Wouter van Raamsdonk                                                        1  -  0  -  0

17 nov. Kint van Antoni Aris de Leeuw                                                           1  -  0  -  0

5   dec. Kint van Cornelis Domene                                                                   3  -  4 - 0

17 dec. Dogter van Maeike Lamberden                                                            3  - 16 – 0

27 dec. Kint van IJsack Slincx                                                                          1  -  10 – 0

 

Archief  2507.  Inv. Nr. 916.

 

Begraafrekening over 1713.                                                                                                        

 

In de Kerk:

 

2   jan.  Kint van Corstiaen Dubbelman, graf vergulden                                5  -  0  -  0

2   mrt. Kint van Antoni den Engelsen                                                             5  -  0  -  0

4   apr. Juffr. Frisvogel                                                                                    12 – 10 – 0

18 apr. Juffr. van den Berg                                                                              12 – 10 – 0

4   mei  Juffr. Brouwers                                                                                   12 – 10 – 0

26 juni  Mr. Severijn Hesius?  (Schoolmeester)                                               Memorie

4   aug. Kint van Aert van Tooren                                                                    11 – 18 – 0

17 nov. Cornelia Cornet met beste kleet                                                         12 – 10 – 0

20 nov. Vrouw van Rochus van Ceders                                                            12 – 10 – 0

24 nov. Vrouw van Jan van den Broek                                                             11 – 18 – 0

 

Kerkhof:

 

16 jan. Wouter Visseren                                                                         3 – 4 – 0

17 jan. Wouter Fransen Lugthart                                                            2 – 0 – 0

26 feb. Vrouw van Cornelis Schuurmans                                               3 – 16 – 0

25 mrt. Aert Peeters van Tooren                                                             Prodeo

13 apr. Kint van Jan van Oorschot                                                          1 – 0 – 0

1   mei Jesken Gielen van de Lage Zwaluwe                                         3 – 4 - 0

4   mei Vrouw van Leendert Janse van Raamsdonk                                3 – 4 – 0

5   juni Kint van Adriaen Domenij                                                           1 – 0 – 0

10 juli  Jan Cornelis van Oosterhout                                                        2 – 0 – 0

11 juli  Wed. Jacob Barende                                                                     3 – 4- 0

21 aug. Kint van Jan Witbol                                                                     1 – 0 – 0

3   sep. Adriaen Baermans                                                                        3 – 4 – 0

5   okt. Crijn Cernelis Geerden                                                                 3 – 16 – 0

10 okt. Kint van Wouter van Meeuwen                                                    1 – 0 – 0

30 okt. Kint van Jan Cares                                                                        1 – 0 – 0

7   nov. Kint van Corn. Peeters Deckers                                                   1 – 0 – 0

11 nov. Adriaen Bacx                                                                               3 – 4 – 0

11 nov. Vrouw van Willem Bus                                                               3 – 4 – 0

18 nov. Kint van Lambregt de Bie                                                            1 – 0 – 0

27 nov. Cornelis Ariens de Been                                                               1 – 0 – 0

7   dec. Klaes van Brugge                                                                          4 – 8 – 0

11 dec. Jochem Verheul  (verhuel)                                                            3 – 4- 0

13 dec. Wed. Cornelis Roelen uit de Helkant                                           3  - 16 – 0

21 dec. Pleuntje Marcusse                                                                         3 – 16 – 0

23 dec. IJken, de wed. van Peeter Dilis                                                     3 – 4 – 0

 

Archief  2507.  Inv. Nr. 918.

 

Kerkrekening over 1714.

 

In de Kerk:

 

3   jan. Antoni Aerdonnen                                                                         12 – 10 – 0

10 feb. Zoon van Bastiaen Botbijl                                                             11 – 18 – 0

15 feb. Bastiaen Botbijl                                                                             11 – 18 – 0

21 feb. Kint van de Heer Penningmeester Anemaet                                5  -  0  -  0

24 feb. Kint van Pieter de Beer                                                                  5  -  0  -  0

26 feb. Kint van Govert van Velthoven                                                      5  - 0  - 0

31 mrt.Adriaen Roelen                                                                               12 – 10 – 0

4   apr. Kint van Caetje Ackermans                                                            5  - 10 – 0

6   apr. Adriaen Munters                                                                             11 – 18 – 0

17 apr. Vrouw van Hendrik Boterblom                                                       12 – 10 – 0

31 apr. Kint van Huijg van Gent                                                                  5   -  0  - 0

2   mei  Vrouw van Corn. Zweers                                                               12 – 10 – 0

4   juli  Kint van Adriaen Dubbelman                                                           5  -  0  -  0

5   juli  Kint van de Heer Penningmeester Anemaet                                  8  -  10  - 0

6   juli  Herman Peeters van Raemsdonk                                                      12 – 10 – 0

28 juli  Kint van Peeter Dubbelman                                                              5  -  0  -  0

21 aug. Wed. Adr. Munters                                                                           12 – 10 – 0

24 nov. Huijbregt Willem Roelen                                                                  12 – 10 – 0

6   dec. Kint van Secr. Anemaet                                                                     8  -  10  - 0

 

Kerkhof:

 

4   jan. Wed. Willem de Vroon                                                                  3 – 16 – 0

4   jan. Jacobus van Tooren                                                                        4  - 8 – 0

17 jan. Kint van Willem Bus                                                                      1  -  0  - 0

26 jan. Kint van Hendrik den Ruijlenbout                                                  1  -  0  - 0

13 feb. Adriaentje Dingmans                                                                      3  - 16 – 0

19 feb. Barent Vaerwater                                                                            3  -  4 – 0

21 feb. Vrouw van Cornelis Arisman                                                         3  -  4  - 0

24 feb. Kint van Wouter van Raamsdonk                                                   1  -  0  -&nb